NS001W

Ponuka a obrazovka nastavení aplikácie IJ Network Scanner Selector EX

Aplikácia IJ Network Scanner Selector EX umožňuje vybrať skenery alebo tlačiarne, ktoré chcete prostredníctvom siete používať na skenovanie alebo tlač pomocou počítača alebo ovládacieho panela.

Po inštalácii sa v oblasti oznámení na paneli úloh zobrazí ikona aplikácie IJ Network Scanner Selector EX.

Dôležité
 • Ak nemôžete skenovať prostredníctvom siete, inovujte ovládače MP Drivers na najnovšiu verziu, ktorú môžete prevziať z našej webovej lokality.

 • Kým je povolená aplikácia IJ Network Scanner Selector EX, pravidelne odosiela pakety na kontrolu, či môže komunikovať so skenerom alebo tlačiarňou prostredníctvom siete. Keď počítač používate v inom sieťovom prostredí než v prostredí použitom na inštaláciu skenera alebo tlačiarne, zakážte aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX.

Poznámka
 • Ak sa v oblasti oznámení na paneli úloh nezobrazuje ikona (Povolené), z ponuky Štart (Start) vyberte položky Všetky programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX.

Ponuka

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu IJ Network Scanner Selector EX v oblasti oznámení na paneli úloh sa zobrazí ponuka.

Obrázok: ponuka aplikácie IJ Network Scanner Selector EX

Obrazovka nastavení skenovania z počítača

Pred skenovaním prostredníctvom siete musíte skener alebo tlačiareň vybrať v aplikácii IJ Network Scanner Selector EX.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu v oblasti oznámení na paneli úloh a výberom položky Nastavenia... (Settings...) zobrazte obrazovku nastavení skenovania z počítača.

Obrázok: obrazovka nastavení skenovania z počítača

Obrazovka nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela

Kliknutím na položku Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-from-Operation-Panel Settings) na obrazovke nastavení skenovania z počítača zobrazíte obrazovku nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela.

Obrázok: obrazovka nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela
Dôležité
 • Ak používate model, ktorý nedokáže skenovať prostredníctvom siete pomocou ovládacieho panela, na obrazovke nastavení skenovania z počítača sa môže zobraziť položka Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-from-Operation-Panel Settings), ale príslušné nastavenie nie je k dispozícii.

Poznámka
 • Ak sa skener alebo tlačiareň nezobrazí, skontrolujte nasledujúce skutočnosti, kliknutím na tlačidlo OK zatvorte obrazovku, znova ju otvorte a skúste výber zopakovať.

  • Program MP Drivers sa nainštaloval

  • Po nainštalovaní ovládačov MP Drivers ste vybrali sieťové nastavenia skenera alebo tlačiarne

  • Je povolená sieťová komunikácia medzi skenerom alebo tlačiarňou a počítačom

  Ak sa skener alebo tlačiareň stále nezobrazuje, pozrite si časť „Problémy so sieťovou komunikáciou“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

 • Pri skenovaní prostredníctvom rozhrania USB nemusíte tento softvér používať. Postup odstránenia nájdete v časti „Odinštalovanie aplikácie IJ Network Scanner Selector EX“. Prostredníctvom rozhrania USB môžete skenovať, aj keď ho neodstránite.

Na začiatok strany