preskočiť na hlavný text

Riadenie napájania tlačiarne

Táto funkcia umožňuje riadiť napájanie tlačiarne z ovládača tlačiarne.

Pri riadení napájania tlačiarne postupujte takto:

Vypnutie napájania (Power Off)

Funkcia Vypnutie napájania (Power Off) vypína tlačiareň. Ak použijete túto funkciu, tlačiareň nebudete môcť zapnúť z ovládača tlačiarne.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Vypnite napájanie.

  Kliknite na položku Vypnutie napájania (Power Off) na karte Údržba (Maintenance). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Vypne sa napájanie tlačiarne a znova sa zobrazí karta Údržba (Maintenance).

Automatické napájanie (Auto Power)

V časti Automatické napájanie (Auto Power) môžete nastaviť funkcie Automatické zapnutie napájania (Auto Power On)Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off).

Funkcia Automatické zapnutie napájania (Auto Power On) automaticky zapne tlačiareň po prijatí údajov.
Funkcia Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off) automaticky vypne tlačiareň, ak sa počas určeného času nevykonajú z ovládača tlačiarne ani tlačiarne žiadne operácie.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Automatické napájanie (Auto Power) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenia automatického napájania (Auto Power Settings).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:

  Automatické zapnutie napájania (Auto Power On)
  Ak zo zoznamu vyberiete položku Povoliť (Enable), po prijatí tlačových údajov sa tlačiareň zapne.
  Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off)
  Zo zoznamu vyberte príslušný čas. Keď tento čas uplynie bez toho, aby sa z ovládača tlačiarne alebo tlačiarne vykonali nejaké operácie, tlačiareň sa automaticky vypne.
 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
  Znova sa zobrazí karta Údržba (Maintenance).

  Po tomto úkone sa nastavenie povolí. Ak chcete funkciu zakázať, podľa rovnakého postupu vyberte zo zoznamu položku Zakázať (Disable).

Poznámka

 • Po vypnutí tlačiarne sa hlásenia monitora stavu tlačiarne Canon IJ líšia v závislosti od nastavenia Automatické zapnutie napájania (Auto Power On).
  Ak je nastavená možnosť Povoliť (Enable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v pohotovostnom režime. Ak je nastavená možnosť Zakázať (Disable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v režime offline.

Dôležité

 • Ak tlačiareň pripojíte k sieti a budete ju používať, môžete nastaviť funkciu Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off), ale napájanie sa nebude vypínať automaticky.