preskočiť na hlavný text

Zmena prevádzkového režimu tlačiarne

V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami tlačiarne.

Pri konfigurácii položky Vlastné nastavenia (Custom Settings) postupujte takto:

Vlastné nastavenia (Custom Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:

  Zistiť disk podporujúci tlač v zásobníku diskov (Detects a printable disc in the disc tray)
  Počas tlače etikety disku sa zistí, či je v zásobníku diskov vložený disk podporujúci tlač. Ak disk nie je vložený, zobrazí sa správa. Ak chcete tlačiť so zisťovaním, či je vložený disk podporujúci tlač, začiarknite toto políčko.
  Ak chcete tlačiť bez zisťovania, či je vložený disk podporujúci tlač, začiarknutie políčka zrušte.

  Dôležité

  • Ak políčko nezačiarknete, tlačiareň môže tlačiť na zásobník diskov aj vtedy, keď v zásobníku diskov nie je vložený disk podporujúci tlač. Preto by ste za normálnych okolností mali toto políčko začiarknuť.
  • Ak vložíte disk podporujúci tlač, na ktorý sa už v zásobníku diskov tlačilo, tlačiareň môže zistiť, že v zásobníku diskov nie je vložený žiadny disk podporujúci tlač. V takom prípade zrušte začiarknutie tohto políčka.
  Zabrániť odretiu papiera (Prevent paper abrasion)
  Tlačiareň môže počas tlače s vysokou hustotou zväčšiť vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a papierom, aby sa zabránilo odretiu papiera.
  Začiarknutím tohto políčka zabránite odretiu papiera.
  Zarovnať hlavy manuálne (Align heads manually)
  Funkcia Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) na karte Údržba (Maintenance) je zvyčajne nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy, môžete ju však zmeniť aj na manuálne zarovnanie tlačovej hlavy.
  Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú hlavu manuálne.
  Začiarknutím tohto políčka môžete tlačovú hlavu zarovnať manuálne. Ak chcete tlačovú hlavu zarovnať automaticky, začiarknutie políčka zrušte.
  Zabrániť zaseknutiu papiera (Prevent paper jam)
  Túto položku skontrolujte, len ak sa obyčajný papier veľkosti A3 často zasekáva v blízkosti otvoru na výstup papiera.

  Dôležité

  • Pri používaní tejto funkcie trvá tlač obyčajného papiera veľkosti A3 dlhšie.
   Môže to negatívne ovplyvniť aj kvalitu tlače.
  Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])
  Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku (Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
  Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.

  Dôležité

  • Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.
  Zistiť šírku papiera pri tlači z počítača (Detect the paper width when printing from computer)
  Počas tlače z počítača táto funkcia identifikuje papier vložený do tlačiarne.
  Ak je šírka papiera zistená tlačiarňou iná ako šírka papiera vybratá v časti Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup), zobrazí sa hlásenie a tlač sa zastaví.
  Detekciu šírky papiera pri tlači z počítača zapnete označením začiarkavacieho políčka.

  Dôležité

  • Ak používate papier definovaný používateľom, použite nastavenie Vlastná veľkosť papiera (Custom Paper Size) a správne nastavte veľkosť papiera vloženého v tlačiarni.
   Ak sa zobrazí chybové hlásenie aj napriek tomu, že je vložený papier rovnakej veľkosti, ako je nastavená veľkosť, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
  Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)
  Môžete nastaviť dĺžku prestávky tlačiarne do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
  Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
  Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.
 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Tlačiareň bude odteraz používať upravené nastavenia.