preskočiť na hlavný text

Ovládač tlačiarne Canon IJ

Ovládač tlačiarne Canon IJ (v ďalšom texte označovaný ako ovládač tlačiarne) je softvér nainštalovaný v počítači, ktorý umožňuje tlač údajov pomocou tlačiarne.

Ovládač tlačiarne konvertuje tlačové údaje vytvorené v aplikačnom softvéri na údaje, ktorým tlačiareň rozumie, a skonvertované údaje odosiela do tlačiarne.

Keďže jednotlivé modely podporujú iné formáty tlačových údajov, potrebujete ovládač tlačiarne pre konkrétny model, ktorý používate.

Typy ovládača tlačiarne

V systéme Windows Vista SP1 alebo novšom môžete okrem bežného ovládača tlačiarne nainštalovať aj ovládač tlačiarne XPS.
Ovládač tlačiarne XPS je vhodný na tlač z aplikačného softvéru, ktorý podporuje tlač XPS.

Dôležité

  • Ak chcete používať ovládač tlačiarne XPS, v počítači už musí byť nainštalovaný bežný ovládač tlačiarne.

Inštalácia ovládača tlačiarne

  • Ak chcete nainštalovať bežný ovládač tlačiarne, vložte Inštalačný disk dodaný s tlačiarňou a nainštalujte ovládač pomocou položky Spustiť inštaláciu znova (Start Setup Again).
  • Ak chcete nainštalovať ovládač tlačiarne XPS, vložte Inštalačný disk dodaný s tlačiarňou a z ponuky Pridať softvér (Add Software) vyberte položku Ovládač XPS (XPS Driver).

Výber ovládača tlačiarne

Ak chcete vybrať ovládač tlačiarne, otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) používaného aplikačného softvéru a výberom položky XXX (reťazec XXX predstavuje názov vášho modelu) vyberte bežný ovládač tlačiarne alebo výberom položky XXX XPS (reťazec XXX predstavuje názov vášho modelu) vyberte ovládač tlačiarne XPS.

Zobrazenie príručky z ovládača tlačiarne

Ak chcete v okne nastavenia ovládača tlačiarne zobraziť opis karty, kliknite na karte na tlačidlo Pomocník (Help).