preskočiť na hlavný text

Technické výrazy

V tejto časti sa vysvetľujú technické výrazy použité v príručke.

A

B

C

D

F

I

K

L

M

O

P

R

S

T

U

W

A

 • Režim prístupového bodu (Access point mode)

  Zariadenie plní funkciu bezdrôtového smerovača na pripojenie externých bezdrôtových komunikačných zariadení (napríklad počítačov, smartfónov alebo tabletov) v prostredí, v ktorom bezdrôtový smerovač nie je k dispozícii. V režime prístupového bodu môžete k zariadeniu súčasne pripojiť až 5 zariadení.

 • Ad-hoc

  Nastavenie klientskeho počítača a zariadenia, pri ktorom prebieha bezdrôtová komunikácia na základe technológie Peer-to-Peer, čiže všetci klienti s rovnakým identifikátorom SSID alebo sieťovým názvom komunikujú priamo medzi sebou. Nevyžaduje sa bezdrôtový smerovač. Toto zariadenie nepodporuje komunikáciu ad-hoc.

 • Správcovské heslo (Admin Password)

  Heslo správcu v aplikácii IJ Network Tool na obmedzenie prístupu používateľov siete. Musíte ho zadať v prípade, ak chcete získať prístup k tlačiarni a zmeniť nastavenia tlačiarne.

 • AES

  Spôsob šifrovania. Pri používaní protokolu WPA/WPA2 ide o voliteľnú možnosť. Výkonný šifrovací algoritmus používaný v amerických vládnych organizáciách na účely spracovania informácií.

 • Spôsob overovania (Authentication Method)

  Spôsob používaný bezdrôtovým smerovačom na overovanie tlačiarní prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Spôsoby sú vo vzájomnej zhode.

  Ak sa používa šifrovanie pomocou kľúča WEP, spôsob overovania možno nemenne nastaviť na hodnotu Otvorený systém (Open System) alebo Zdieľaný kľúč (Shared Key).

  V prípade chráneného prístupu WPA alebo WPA2 sa používa spôsob overovania PSK.

  • Automaticky (Auto)

   Tlačiareň automaticky zmení svoj spôsob overovania, aby sa zhodoval s bezdrôtovým smerovačom.

  • Otvorený systém (Open System)

   Pri tomto spôsobe overovania sa komunikačný partner overuje bez použitia kľúča WEP, aj keď je vybratá možnosť Používať kľúč WEP (Use WEP).

  • Zdieľaný kľúč (Shared Key)

   Pri tomto spôsobe overovania sa komunikačný partner overuje pomocou kľúča WEP, ktorý bol nastavený na účely šifrovania.

B

 • Bonjour

  Integrovaná služba operačného systému Mac OS X, ktorá automaticky zisťuje pripojiteľné zariadenia v sieti.

C

 • Kanál (Channel)

  Frekvenčný kanál používaný na bezdrôtovú komunikáciu. V režime infraštruktúry sa kanál automaticky nastaví tak, aby sa zhodoval s nastavením bezdrôtového smerovača. Toto zariadenie podporuje kanály 1 až 13. (Kanály 12 a 13 nemusia byť podporované vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.) Počet kanálov, ktoré možno v bezdrôtovej sieti LAN používať, však závisí od konkrétnej oblasti alebo krajiny.

D

 • Predvolená brána (Default Gateway)

  Zariadenie na prenos signálu, napríklad smerovač alebo počítač, umožňujúce pripojenie k inej sieti.

 • Funkcia servera DHCP (DHCP server functionality)

  Smerovač priradí adresu IP automaticky pri každom spustení tlačiarne alebo osobného počítača v sieti.

 • Server DNS (DNS server)

  Server, ktorý prevádza názvy zariadení na adresy IP. Pri manuálnom zadávaní adries IP zadajte adresy primárneho aj sekundárneho servera.

F

 • Brána firewall (Firewall)

  Systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu k počítaču v sieti. Ak chcete brániť prístupu, môžete používať funkciu brány firewall širokopásmového smerovača, bezpečnostného softvéru nainštalovaného v počítači alebo operačného systému počítača.

I

 • IEEE 802.11b

  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete LAN s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz a priepustnosťou až 11 Mb/s.

 • IEEE 802.11g

  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete LAN s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz a priepustnosťou až 54 Mb/s. Kompatibilný so štandardom 802.11b.

 • IEEE 802.11n

  Medzinárodný štandard pre bezdrôtové siete LAN s frekvenčnými rozsahmi 2,4 GHz a 5 GHz. Dokonca aj pri súčasnom používaní dvoch alebo viacerých antén alebo dosahovaní vyššej prenosovej rýchlosti než predtým použitím viacerých komunikačných kanálov naraz môžu rýchlosť prenosu ovplyvňovať pripojené zariadenia.

  Pri maximálnej prenosovej rýchlosti 600 Mb/s možno komunikovať s viacerými počítačovými terminálmi v okruhu približne dvanástich metrov.

  Kompatibilný so štandardmi 802.11b a 802.11g.

 • Infraštruktúra

  Nastavenie klientskeho počítača a zariadenia, pri ktorom všetka bezdrôtová komunikácia prechádza cez bezdrôtový smerovač.

 • Adresa IP (IP Address)

  Jedinečné číslo pozostávajúce zo štyroch častí oddelených bodkami. Adresu IP má každé sieťové zariadenie pripojené na internet. Príklad: 192.168.0.1

  Adresu IP zvyčajne automaticky priraďuje bezdrôtový smerovač alebo server DHCP smerovača.

 • IPv4/IPv6

  Protokol na prepojenie sietí, ktorý sa používa na internete. Protokol IPv4 používa 32-bitové adresy, protokol IPv6 používa 128-bitové adresy.

K

 • Formát kľúča (Key Format)

  Kľúč WEP môže mať formát ASCII alebo Hex. Znaky, ktoré možno v kľúči WEP použiť, závisia od vybratého formátu kľúča.

  • ASCII

   Zadajte reťazec pozostávajúci z 5 alebo 13 alfanumerických znakov a podčiarkovníka „ _". Rozlišujú sa pri ňom veľké a malé písmená.

  • Hex

   Zadajte reťazec pozostávajúci z 10 alebo 26 hexadecimálnych číslic (0 – 9, A – F, a – f).

 • Dĺžka kľúča (Key Length)

  Dĺžka kľúča WEP. Vyberte možnosť 64 bitov alebo 128 bitov. Väčšia dĺžka kľúča umožňuje nastaviť zložitejší kľúč WEP.

L

 • Kvalita spojenia (Link Quality)

  Stav spojenia medzi bezdrôtovým smerovačom a tlačiarňou bez šumu (rušenia) sa označuje hodnotou 0 až 100 %.

 • LPR

  Tlačový protokol nezávislý od platformy používaný v sieťach TCP/IP. Nepodporuje obojsmernú komunikáciu.

M

 • Adresa MAC (MAC Address)

  Tiež známa ako fyzická adresa. Jedinečný a nemenný identifikátor hardvéru, ktorý sieťovým zariadeniam priraďuje výrobca. Adresy MAC majú dĺžku 48 bitov a píšu sa ako hexadecimálne čísla oddelené dvojbodkami, napríklad 11:22:33:44:55:66.

O

 • Prevádzkový stav (Operation Status)

  Označuje stav, pri ktorom možno tlačiareň používať.

P

 • Server proxy (Proxy server)

  Server, ktorý prepája počítač pripojený k sieti LAN s internetom. Pri používaní servera proxy zadajte jeho adresu a číslo portu.

 • PSK

  Spôsob šifrovania používaný pri chránenom prístupe WPA alebo WPA2.

R

 • Smerovač (Router)

  Zariadenie na prenos signálu umožňujúce pripojenie k inej sieti.

S

 • Intenzita signálu (Signal Strength)

  Intenzita signálu prijímaného tlačiarňou z bezdrôtového smerovača sa označuje hodnotami 0 až 100 %.

 • SSID

  Jedinečné označenie bezdrôtovej siete LAN. Často má podobu názvu siete alebo názvu bezdrôtového smerovača.

  Identifikátor SSID odlišuje jednu bezdrôtovú sieť LAN od inej, aby sa predišlo rušeniu.

  Tlačiareň a všetci klienti v bezdrôtovej sieti LAN musia používať rovnaký identifikátor SSID, aby mohli medzi sebou komunikovať. Identifikátor SSID môže pozostávať až z 32 alfanumerických znakov. Namiesto identifikátora SSID možno použiť aj názov siete.

 • Utajenie (Stealth)

  V režime utajenia sa bezdrôtový smerovač maskuje tým, že nevysiela svoj identifikátor SSID. Klient musí zadať identifikátor SSID priradený bezdrôtovému smerovaču, aby ho mohol lokalizovať.

 • Maska podsiete (Subnet Mask)

  Adresa IP pozostáva z dvoch častí – adresy siete a adresy hostiteľa. Maska podsiete slúži na výpočet adresy masky podsiete z adresy IP. Masku podsiete zvyčajne automaticky priraďuje bezdrôtový smerovač alebo server DHCP smerovača.

  Príklad:

  Adresa IP: 192.168.127.123

  Maska podsiete: 255.255.255.0

  Adresa masky podsiete: 192.168.127.0

T

 • TCP/IP

  Súbor komunikačných protokolov, ktoré sa používajú na pripojenie hostiteľa na internet alebo k sieti LAN. Tento protokol umožňuje rôznym terminálom komunikovať medzi sebou.

 • TKIP

  Šifrovací protokol používaný pri chránenom prístupe WPA alebo WPA2.

U

 • USB

  Sériové rozhranie umožňujúce „rýchlo zamieňať“ (pripájať a odpájať) zariadenia bez toho, aby sa muselo vypnúť napájanie.

W

 • WCN (Windows Connect Now)

  Používatelia systému Windows Vista alebo novšieho systému môžu informácie o nastavení získavať priamo prostredníctvom bezdrôtovej siete (WCN-NET).

 • WEP a kľúč WEP

  Spôsob šifrovania používaný pri chránenom prístupe IEEE 802.11. Zdieľaný bezpečnostný kľúč používaný na kódovanie a dekódovanie údajov posielaných prostredníctvom bezdrôtových sietí. Táto tlačiareň podporuje kľúče s dĺžkou 64 alebo 128 bitov, formát kľúča ASCII alebo hexadecimálny a číslo kľúča 1 až 4.

 • Wi-Fi

  Medzinárodná asociácia, ktorá vydáva osvedčenia o prevádzkyschopnosti bezdrôtových sieťových produktov LAN v súlade so štandardom IEEE 802.11.

  Toto zariadenie má osvedčenie asociácie Wi-Fi.

 • Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN)

  Sieť, ktorá je namiesto káblov spojená bezdrôtovou technológiou, napríklad Wi-Fi.

 • Bezdrôtový smerovač (Wireless Router)

  Bezdrôtový vysielač alebo základná stanica, ktorá prijíma informácie od bezdrôtových klientov alebo zariadenia a opätovne ich vysiela. Vyžaduje sa sieť typu Infraštruktúra.

 • WPA

  Bezpečnostný rámec ohlásený asociáciou Wi-Fi Alliance v októbri 2002. Zabezpečenie je lepšie ako v prípade kľúča WEP.

  • Overovanie (Authentication)

   Technológia WPA používa nasledujúce spôsoby overovania: PSK, ktorý možno používať bez overovacieho servera, a WPA-802.1x, ktorý vyžaduje overovací server.

   Toto zariadenie podporuje štandard WPA-PSK.

  • Prístupová fráza

   Tento šifrovaný kľúč sa používa pri overovaní spôsobom WPA-PSK.

   Prístupová fráza by mala byť reťazcom zloženým z 8 až 63 alfanumerických znakov alebo hexadecimálnou hodnotou pozostávajúcou zo 64 číslic.

 • WPA2

  Bezpečnostný rámec vydaný asociáciou Wi-Fi Alliance v septembri 2004 ako novšia verzia technológie WPA. Ponúka výkonnejší šifrovací mechanizmus využívajúci štandard Advanced Encryption Standard (AES).

  • Overovanie (Authentication)

   Technológia WPA2 používa nasledujúce spôsoby overovania: PSK, ktorý možno používať bez overovacieho servera, a WPA2-802.1x, ktorý vyžaduje overovací server.

   Toto zariadenie podporuje štandard WPA2-PSK.

  • Prístupová fráza

   Tento šifrovaný kľúč sa používa pri overovaní spôsobom WPA2-PSK.

   Prístupová fráza by mala byť reťazcom zloženým z 8 až 63 alfanumerických znakov alebo hexadecimálnou hodnotou pozostávajúcou zo 64 číslic.

 • WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  Nastavenie WPS je štandard na jednoduché a bezpečné vytváranie bezdrôtových sietí.

  Pri nastavení Wi-Fi Protected Setup sa používajú 2 základné spôsoby:

  Zadanie kódu PIN: povinný spôsob nastavenia všetkých zariadení s osvedčením WPS.

  Konfigurácia stláčaním tlačidiel (PBC): vykonáva sa skutočným stláčaním tlačidiel na hardvéri alebo simulovaným stláčaním tlačidiel v softvéri.