preskočiť na hlavný text

Zmena nastavení na karte Bezdrôtová sieť LAN

Ak chcete zmeniť nastavenia tlačiarne týkajúce sa pripojenia k bezdrôtovej sieti, dočasne prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB. Ak zmeníte nastavenia počítača týkajúce sa pripojenia k bezdrôtovej sieti pomocou bezdrôtového pripojenia (bez použitia pripojenia USB), po zmene nastavení nemusí počítač dokázať komunikovať so zariadením.

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

 • Ak chcete zmeniť nastavenia na karte Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN), aktivujte bezdrôtovú sieť LAN tlačiarne.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

  Ak je tlačiareň dočasne pripojená k počítaču pomocou kábla USB, vyberte tlačiareň s názvom „USBnnn“ (kde „n“ je číslo), ktorá sa zobrazuje v stĺpci Názov portu (Port Name).

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Konfigurácia... (Configuration...).

 4. Kliknite na kartu Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

  Zobrazí sa karta Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

  Obrázok: obrazovka Konfigurácia

  Podrobné informácie o karte Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN) nájdete v časti Karta Bezdrôtová sieť LAN.

 5. Zmeňte alebo potvrďte nastavenia.

  SSID:

  Zadajte rovnakú hodnotu, aká bola nastavená pre cieľový prístupový bod.

  Ak je tlačiareň pripojená pomocou kábla USB, kliknutím na tlačidlo Hľadať... (Search...) zobrazte obrazovku Hľadať (Search). Výberom niektorého zo zistených prístupových bodov nastavte identifikátor SSID prístupového bodu.

  Obrazovka Hľadať

  Poznámka

  • Zadajte rovnaký identifikátor SSID, aký má podľa konfigurácie používať prístupový bod. Pri identifikátore SSID sa rozlišujú veľké a malé písmená.

  Metóda šifrovania: (Encryption Method:)

  Slúži na výber spôsobu šifrovania, ktorý sa použije v bezdrôtovej sieti LAN.

  Nastavenia kľúča WEP môžete zmeniť výberom možnosti Používať kľúč WEP (Use WEP) a kliknutím na tlačidlo Konfigurácia... (Configuration...)

  Zmena podrobných nastavení kľúča WEP

  Nastavenia kľúča WPA/WPA2 môžete zmeniť výberom možnosti Používať metódu WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2) a kliknutím na tlačidlo Konfigurácia... (Configuration...)

  Zmena podrobných nastavení kľúča WPA/WPA2

  Dôležité

  • Ak sa nezhodujú všetky typy šifrovania určené pre prístupový bod, tlačiareň a počítač, tlačiareň nemôže komunikovať s počítačom. Ak po zmene typu šifrovania určeného pre tlačiareň nemôže tlačiareň komunikovať s počítačom, skontrolujte, či sa s typom šifrovania tlačiarne zhodujú typy šifrovania určené pre počítač a prístupový bod.

  • Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená bezpečnostnými prostriedkami, vystavujete sa riziku zverejnenia údajov, napríklad osobných informácií, tretej strane.

  Nastavenie protokolu TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

  Slúži na nastavenie adresy IP tlačiarne, ktorá sa bude používať v sieti LAN. Zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá sieťovému prostrediu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po zmene konfigurácie sa zobrazí obrazovka, na ktorej sa požaduje potvrdenie pred odoslaním nastavení do tlačiarne. Po kliknutí na tlačidlo Áno (Yes) sa nastavenia odošlú do tlačiarne a zobrazí sa obrazovka Prenesené nastavenia (Transmitted Settings).

  Poznámka

  • Pri zmene sieťových nastavení prostredníctvom dočasne pripojeného kábla USB sa môže zmeniť predvolená tlačiareň. V takom prípade ju znova nastavte pomocou príkazu Nastaviť tlačiareň ako predvolenú (Set as Default Printer).