preskočiť na hlavný text

Zmena podrobných nastavení kľúča WEP

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlačiarne týkajúce sa pripojenia k bezdrôtovej sieti, dočasne prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB. Ak zmeníte nastavenia počítača týkajúce sa pripojenia k bezdrôtovej sieti pomocou bezdrôtového pripojenia (bez použitia pripojenia USB), po zmene nastavení nemusí počítač dokázať komunikovať so zariadením.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

  Ak je tlačiareň dočasne pripojená k počítaču pomocou kábla USB, vyberte tlačiareň s názvom „USBnnn“ (kde „n“ je číslo), ktorá sa zobrazuje v stĺpci Názov portu (Port Name).

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Konfigurácia... (Configuration...).

 4. Kliknite na kartu Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

 5. V časti Metóda šifrovania: (Encryption Method:) vyberte možnosť Používať kľúč WEP (Use WEP) a kliknite na tlačidlo Konfigurácia... (Configuration...).

  Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o WEP (WEP Details).

 6. Zmeňte alebo potvrďte nastavenia.

  Pri zmene hesla (kľúča WEP) musíte rovnako zmeniť aj heslo (kľúč WEP) prístupového bodu.

  Obrázok: Obrazovka Podrobnosti o WEP
  1. Kľúč WEP: (WEP Key:)

   Zadajte rovnaký kľúč, aký je nastavený pre prístupový bod.

   Počet a typ znakov, ktoré možno zadať, závisí od kombinácie dĺžky a formátu tohto kľúča.

    

   Dĺžka kľúča (Key Length)

   64 bitov (64bit)

   128 bitov (128bit)

   Formát kľúča (Key Format)

   ASCII

   5 znakov

   13 znakov

   Hexadecimálny (Hex)

   10 číslic

   26 číslic

  2. Dĺžka kľúča: (Key Length:)

   Vyberte možnosť 64 bitov (64bit) alebo 128 bitov (128bit).

  3. Formát kľúča: (Key Format:)

   Vyberte možnosť ASCII alebo Hex.

  4. Identifikácia kľúča: (Key ID:)

   Vyberte identifikáciu kľúča (index) nastavenú pre prístupový bod.

  5. Overovanie: (Authentication:)

   Vyberte spôsob overovania na overenie prístupu tlačiarne k prístupovému bodu.

   V bežných prípadoch vyberte možnosť Automaticky (Auto). Ak chcete spôsob overovania zadať manuálne, v závislosti od nastavenia prístupového bodu vyberte možnosť Otvorený systém (Open System) alebo Zdieľaný kľúč (Shared Key).

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité

  • Ak po zmene typu šifrovania určeného pre tlačiareň nemôže tlačiareň komunikovať s počítačom, skontrolujte, či sa s typom šifrovania tlačiarne zhodujú typy šifrovania určené pre počítač a prístupový bod.

  Poznámka

  • Pri zmene sieťových nastavení prostredníctvom dočasne pripojeného kábla USB sa môže zmeniť predvolená tlačiareň. V takom prípade ju znova nastavte pomocou príkazu Nastaviť tlačiareň ako predvolenú (Set as Default Printer).