preskočiť na hlavný text

Sledovanie stavu bezdrôtovej siete

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

 • Stav siete nemôžete sledovať pri používaní zariadenia prostredníctvom káblovej siete LAN.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V ponuke Zobraziť (View) vyberte položku Stav (Status).

  Zobrazí sa obrazovka Stav (Status), na ktorej môžete skontrolovať stav tlačiarne a výkon pripojenia.

  Obrázok: Obrazovka Stav

  Dôležité

  • Ak je zobrazená hodnota nízka, presuňte tlačiareň bližšie k bezdrôtovému sieťovému zariadeniu.

 4. Ak chcete vykonať podrobné meranie výkonu pripojenia, kliknite na tlačidlo Rozšírené meranie... (Advanced Measurement...).

  Zobrazí sa obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement).

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej> (Next>).

  Spustí sa meranie a zobrazí sa stav. Meranie trvá niekoľko minút.

  Obrázok: Obrazovka Stav
 6. Skontrolujte stav.

  Po dokončení merania sa zobrazí stav.

  Obrázok: Obrazovka Stav

  Keď je v časti Výkon spojenia medzi tlačiarňou a prístupovým bodom: (Connection Performance between the Printer and the Access Point:) zobrazený symbol , znamená to, že tlačiareň dokáže komunikovať s prístupovým bodom. V opačnom prípade na základe zobrazených poznámok a nasledujúcich informácií zlepšite stav komunikačného spojenia a kliknite na tlačidlo Opätovné meranie (Remeasurement).

  • Skontrolujte, či sa tlačiareň a prístupový bod nachádzajú v rámci dosahu bezdrôtového pripojenia a či medzi nimi nie sú žiadne prekážky.

  • Skontrolujte, či vzdialenosť medzi tlačiarňou a prístupovým bodom nie je príliš veľká.

   Ak sú zariadenia príliš vzdialené, presuňte ich bližšie k sebe (do vzdialenosti 50 m/164 stôp).

  • Skontrolujte, či sa medzi tlačiarňou a prístupovým bodom nenachádza žiadna prekážka.

   Ak komunikácia prebieha medzi miestnosťami oddelenými stenami alebo poschodiami, výkon pripojenia sa vo všeobecnosti znižuje. Takýmto situáciám sa môžete vyhnúť zmenou umiestnenia.

  • Skontrolujte, či sa v blízkosti tlačiarne a prístupového bodu nenachádzajú žiadne zdroje rušenia rádiových vĺn.

   Pri bezdrôtovom pripojení sa môže používať rovnaké frekvenčné pásmo, aké používajú mikrovlnné rúry a iné zdroje rušenia rádiových vĺn. Snažte sa tlačiareň a prístupový bod umiestniť mimo takýchto zdrojov.

  • Skontrolujte, či je rádiový kanál prístupového bodu v blízkosti iných prístupových bodov v okolí.

   Ak je rádiový kanál prístupového bodu v blízkosti iných prístupových bodov v okolí, výkon pripojenia môže byť nestabilný. Používajte rádiový kanál, ktorý nekoliduje s inými prístupovými bodmi.

  • Skontrolujte, či sú tlačiareň a prístupový bod otočené smerom k sebe.

   Výkon pripojenia môže závisieť od orientácie bezdrôtových zariadení. Otočte prístupový bod a tlačiareň iným smerom, aby ste dosiahli najlepší výkon.

  • Skontrolujte, či tlačiareň nepoužívajú iné počítače.

   Ak sa na obrazovke s výsledkami merania zobrazuje symbol , skontrolujte, či tlačiareň nepoužívajú iné počítače.

  Ak sa symbol zobrazuje aj po vyskúšaní postupu uvedeného vyššie, dokončite meranie a reštartovaním aplikácie IJ Network Tool spustite meranie znova.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť (Finish).

  Poznámka

  • Ak sa v časti Celkový výkon siete: (Overall Network Performance:) zobrazí nejaké hlásenie, podľa pokynov premiestnite zariadenie a prístupový bod, čím zlepšíte ich výkon.