preskočiť na hlavný text

Obrazovka Hľadať

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zobrazuje sa na nej zoznam zistených prístupových bodov.

Obrázok: Obrazovka Hľadať
 1. Zistené prístupové body: (Detected Access Points:)

  Slúži na potvrdenie intenzity signálu z prístupového bodu, typu šifrovania, názvu prístupového bodu a rádiového kanálu.

  Dôležité

  • Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená bezpečnostnými prostriedkami, vystavujete sa riziku zverejnenia údajov, napríklad osobných informácií, tretej strane.

  Poznámka

  • Intenzita signálu sa zobrazuje nasledujúcim spôsobom.

   : dobrá

   : priemerná

   : slabá

  • Typ šifrovania sa zobrazuje nasledujúcim spôsobom.

   Prázdne: bez šifrovania

   WEP: nastavený je kľúč WEP

   WPA: nastavený je kľúč WPA

   WPA2: nastavený je kľúč WPA2

 2. Aktualizovať (Update)

  Ak sa nezistil cieľový prístupový bod, kliknutím vykonajte aktualizáciu zoznamu prístupových bodov.

  Ak sa cieľový prístupový bod nachádza v režime Stealth, kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku, kde zadajte identifikátor SSID prístupového bodu uvedený v položke SSID: na karte Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

  Karta Bezdrôtová sieť LAN

  Poznámka

  • Pri zisťovaní cieľového prístupového bodu skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.

 3. Nastaviť (Set)

  Kliknutím nastavte identifikátor SSID prístupového bodu uvedený v položke SSID: na karte Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

  Poznámka

  • Ak je vybratý prístupový bod šifrovaný, zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o WEP (WEP Details), Podrobnosti o WPA (WPA Details) alebo Podrobnosti o WPA2 (WPA2 Details). V takom prípade podrobne nakonfigurujte, aby sa používali tie isté nastavenia šifrovania ako nastavenia priradené prístupovému bodu.

  • Prístupové body, ktoré toto zariadenie nemôže používať (vrátane tých, ktoré sú nastavené na použitie odlišných spôsobov šifrovania), sú zobrazené na sivo a nedajú sa konfigurovať.