preskočiť na hlavný text

Karta Bezdrôtová sieť LAN

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Umožňuje nastaviť tlačiareň pomocou pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN.

Kartu Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN) zobrazíte kliknutím na záložku Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN) na obrazovke Konfigurácia (Configuration).

Obrázok: karta Wireless LAN
 1. Typ siete: (Network Type:)

  Infraštruktúra (Infrastructure)

  Slúži na pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti LAN pomocou prístupového bodu.

 2. SSID:

  Zobrazí sa identifikátor SSID bezdrôtovej siete LAN.

  Pri počiatočnom nastavení sa zobrazí jedinečná hodnota.

  Poznámka

  • Zadajte rovnaký identifikátor SSID, aký má podľa konfigurácie používať prístupový bod. Pri identifikátore SSID sa rozlišujú veľké a malé písmená.

 3. Hľadať... (Search...)

  Zobrazí sa obrazovka Hľadať (Search), na ktorej možno vybrať prístupový bod na pripojenie.

  Obrazovka Hľadať

  Poznámka

  • Ak sa aplikácia IJ Network Tool spúšťa prostredníctvom siete LAN, tlačidlo je sivé a nemožno ho vybrať. Ak chcete zmeniť nastavenia, dočasne prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB.

 4. Metóda šifrovania: (Encryption Method:)

  Slúži na výber spôsobu šifrovania, ktorý sa použije v bezdrôtovej sieti LAN.

  Nepoužívať (Do not use)

  Výberom tejto možnosti inaktivujete šifrovanie.

  Používať kľúč WEP (Use WEP)

  Prenos sa šifruje pomocou zadaného kľúča WEP.

  Ak ste ešte nenastavili kľúč WEP, automaticky sa zobrazí obrazovka Podrobnosti o WEP (WEP Details). Ak chcete zmeniť predtým zadané nastavenia kľúča WEP, kliknutím na tlačidlo Konfigurácia... (Configuration...) zobrazte obrazovku.

  Zmena podrobných nastavení kľúča WEP

  Používať metódu WPA (Use WPA)/Používať metódu WPA2 (Use WPA2)

  Prenos sa šifruje pomocou zadaného kľúča WPA alebo WPA2.

  Zabezpečenie je lepšie ako v prípade kľúča WEP.

  Ak ste ešte nenastavili kľúč WPA alebo WPA2, automaticky sa zobrazí obrazovka Kontrola typu overovania (Authentication Type Confirmation). Ak chcete zmeniť predtým zadané nastavenia kľúča WPA alebo WPA2, kliknutím na tlačidlo Konfigurácia... (Configuration...) zobrazte obrazovku Podrobnosti o WPA (WPA Details) alebo Podrobnosti o WPA2 (WPA2 Details).

  Zmena podrobných nastavení kľúča WPA alebo WPA2

 5. Konfigurácia... (Configuration...)

  Zobrazí sa obrazovka podrobných nastavení. Možno na nej potvrdiť a zmeniť kľúč WEP, WPA alebo WPA2 vybratý v ponuke Metóda šifrovania: (Encryption Method:).

  Podrobné informácie o nastavení kľúča WEP:

  Zmena podrobných nastavení kľúča WEP

  Podrobné informácie o nastavení kľúča WPA alebo WPA2:

  Zmena podrobných nastavení kľúča WPA alebo WPA2

 6. Nastavenie protokolu TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

  Slúži na nastavenie adresy IP tlačiarne, ktorá sa bude používať v sieti LAN. Zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá sieťovému prostrediu.

  Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)

  Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete používať adresu IP automaticky priradenú serverom DHCP. V smerovači bezdrôtovej siete LAN alebo v prístupovom bode musí byť zapnutá funkcia servera DHCP.

  Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)

  Túto možnosť vyberte vtedy, ak v prostredí, v ktorom používate tlačiareň, nie je k dispozícii funkcia servera DHCP alebo ak chcete použiť konkrétnu adresu IP. Použije sa pevná adresa IP.