preskočiť na hlavný text

Tlač informácií o sieťovom nastavení

Sieťové nastavenia tlačiarne, napríklad jej adresu IP a identifikátor SSID, môžete vytlačiť.

Dôležité

 • Tento výtlačok obsahuje cenné informácie o počítači. Venujte im náležitú pozornosť.

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

 2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor NAPÁJANIE (POWER) 6-krát zabliká na bielo, tlačidlo uvoľnite.

  Tlačiareň spustí tlač informácií o sieťovom nastavení.

  Vytlačia sa nasledujúce informácie o sieťovom nastavení tlačiarne.

  Položka

  Vysvetlenie položky

  Nastavenie

  Bezdrôtová sieť LAN

  Bezdrôtová sieť LAN

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Pripojenie (Connection)

  Stav bezdrôtovej siete LAN

  Aktívne (Active)/Neaktívne (Inactive)

  Adresa MAC

  Adresa MAC

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  SSID

  SSID

  Identifikátor SSID bezdrôtovej siete LAN

  Režim komunikácie (Communication Mode)

  Režim komunikácie (Communication Mode)

  Infraštruktúra

  Kanál

  Kanál

  XX (1 až 13)

  Šifrovanie (Encryption)

  Spôsob šifrovania

  žiadne (none)/WEP/TKIP/AES

  Dĺžka kľúča WEP (WEP Key Length)

  Dĺžka kľúča WEP (WEP Key Length)

  Neaktívne (Inactive)/128/64

  Overovanie (Authentication)

  Spôsob overovania

  žiadne (none)/automatické (auto)/otvorené (open)/zdieľaný (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK

  Intenzita signálu

  Intenzita signálu

  0 až 100 [%]

  Verzia protokolu TCP/IP (TCP/IP Version)

  Verzia protokolu TCP/IP (TCP/IP Version)

  IPv4 a IPv6/IPv4

  Adresa IP IPv4 (IPv4 IP Address)

  Vybratá adresa IP (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Predvolená brána IPv4 (IPv4 Default Gateway)

  Predvolená brána (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Maska podsiete

  Maska podsiete

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Adresa IP IPv6 (IPv6 IP Address) *1

  Vybratá adresa IP (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Predvolená brána IPv6 (IPv6 Default Gateway) *1

  Predvolená brána (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Dĺžka predčíslia podsiete (Subnet Prefix Length)*1

  Dĺžka predčíslia podsiete

  XXX

  IPsec*2

  Nastavenie IPsec

  Aktívne (Active)

  Bezpečnostný protokol (Security Protocol)*2

  Spôsob šifrovania bezpečnostného protokolu

  ESP/ESP & AH/AH

  KÓD PIN NASTAVENIA WPS (WPS PIN CODE)

  Kód PIN nastavenia WPS

  XXXXXXXX

  Nesúvislý príjem v bezdrôtovej sieti LAN (Wireless LAN DRX)

  Nesúvislý príjem (v bezdrôtovej sieti LAN)

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Ďalšie nastavenia (Other Settings)

  Ďalšie nastavenia

  -

  Názov tlačiarne (Printer name)

  Názov tlačiarne

  Názov tlačiarne (najviac 15 znakov)

  WSD

  Nastavenie protokolu WSD

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Časový limit protokolu WSD (WSD Timeout)

  Časový limit

  1/5/10/15/20 [min.]

  Protokol LPR (LPR Protocol)

  Nastavenie protokolu LPR

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Bonjour

  Nastavenie služby Bonjour

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Názov služby Bonjour (Bonjour service name)

  Názov služby Bonjour

  Názov služby Bonjour (najviac 52 znakov)

  Komunikácia prostredníctvom štandardu PictBridge (PictBridge Commun.)

  Komunikácia prostredníctvom štandardu PictBridge

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Server DNS (DNS Server)

  Automatické načítanie servera DNS

  Automatické (Auto)/Manuálne (Manual)

  Primárny server (Primary Server)

  Adresa primárneho servera

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Sekundárny server (Secondary Server)

  Adresa sekundárneho servera

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Server proxy (Proxy Server)

  Nastavenie servera proxy

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Port servera proxy (Proxy Port)

  Zadanie portu servera proxy

  1 až 65535

  Adresa servera proxy

  Adresa servera proxy

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Filtrovanie adries IP (IP Address Filtering)

  Filtrovanie adries IP (IP Address Filtering)

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  („XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)

  *1 Stav siete sa vytlačí iba v prípade, ak je aktivovaný protokol IPv6.

  *2 Stav siete sa vytlačí iba v prípade, ak je aktivovaný protokol IPv6 a nastavenie IPsec.