preskočiť na hlavný text

Tlač sa nespustí

 1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla riadne zasunutá, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite tlačiareň.

  Kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) bliká, tlačiareň sa spúšťa. Počkajte, kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) neprestane blikať a nezostane svietiť.

  Poznámka

  • Pri tlači veľkého množstva údajov, napríklad fotografií alebo grafiky, sa môže tlač spustiť s oneskorením. Kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) bliká, počítač spracováva údaje a odosiela ich do tlačiarne. Počkajte, kým sa nespustí tlač.

 2. Kontrola č. 2 Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.

  Keď je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte, či je kábel USB bezpečne zasunutý do tlačiarne aj počítača, a potom skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

  • Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte tlačiareň priamo k počítaču a znova sa pokúste spustiť tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na prenos signálu. Podrobnejšie informácie získate od predajcu zariadenia na prenos signálu.

  • Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a pokúste sa znova spustiť tlač.

  Keď tlačiareň používate v sieti LAN, skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti pomocou kábla LAN a či je správne nastavená.

 3. Kontrola č. 3 Je povolený režim prístupového bodu?

  Ak tlačíte v inom režime než v režime prístupového bodu, režim prístupového bodu vopred zakážte.

 4. Kontrola č. 4 Sú nastavenia papiera identické s nastaveniami uloženými pre kazetu?

  Ak nastavenia papiera nie sú identické s nastaveniami uloženými pre kazetu, zobrazí sa chybové hlásenie. Chybu vyriešte podľa pokynov na displeji LCD.

  Nastavenie papiera na tlač

  Poznámka

 5. Kontrola č. 5 Ak sú v tlačovom fronte nepotrebné tlačové úlohy, odstráňte ich.

  Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy

 6. Kontrola č. 6 Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratý názov vašej tlačiarne.

  Tlačiareň nebude správne tlačiť, ak používate ovládač tlačiarne určený pre inú tlačiareň.

  Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratá položka „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je názov tlačiarne).

  Poznámka

  • Ak chcete, aby bola tlačiareň vybratá ako predvolená, vyberte možnosť Nastaviť tlačiareň ako predvolenú (Set as Default Printer).

 7. Kontrola č. 7 Správne nakonfigurujte port tlačiarne.

  Skontrolujte, či je port tlačiarne správne nakonfigurovaný.

  1. Použitím správcovských oprávnení sa prihláste ako používateľ.

  2. Vyberte nasledujúce položky.

   • V systéme Windows 8.1 alebo Windows 8 vyberte na pracovnej ploche (Desktop) kľúčové tlačidlo Nastavenie (Settings) a položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

   • V systéme Windows 7 vyberte v ponuke Štart (Start) položku Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

   • V systéme Windows Vista vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Tlačiarne (Printers).

   • V systéme Windows XP vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) > Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

  3. Otvorte okno s vlastnosťami ovládača tlačiarne pre svoju tlačiareň.

   • V systéme Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7 kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je názov tlačiarne) a vyberte možnosť Vlastnosti tlačiarne (Printer properties).

   • V systéme Windows Vista alebo Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je názov tlačiarne) a vyberte možnosť Vlastnosti (Properties).

  4. Kliknite na kartu Porty (Ports) a skontrolujte nastavenia portu.

   Skontrolujte, či je v stĺpci Tlačiareň (Printer) zobrazená tlačiareň „Canon XXX series“ a či je pre možnosť Tlačiť s použitím nasledovných portov (Print to the following port(s)) vybratý port s názvom „USBnnn“ (kde „n“ je číslo).

   Poznámka

   • Keď sa tlačiareň používa v sieti LAN, názov portu tlačiarne sa zobrazí ako reťazec „CNBJNP_xxxxxxxxxx“. „xxxxxxxxxx“ je reťazec znakov vytvorený z adresy MAC alebo reťazec znakov zadaný používateľom pri inštalácii tlačiarne.

   • Ak je nastavenie nesprávne:

    Znova nainštalujte ovládač tlačiarne z Inštalačného disku alebo webovej lokality.

   • Hoci je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB a je vybratý port s názvom „USBnnn“, tlač sa nespustí:

    V systéme Windows 8.1 alebo Windows 8 spustite aplikáciu My Printer výberom položky My Printer na domovskej (Start) obrazovke. Ak sa aplikácia My Printer na domovskej (Start) obrazovke nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „My Printer“.

    V časti Diagnose and Repair Printer nastavte správny port tlačiarne. Podľa pokynov na obrazovke nastavte správny port tlačiarne a potom vyberte názov svojej tlačiarne.

    V systéme Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (Start) a postupne vyberte položky Všetky programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer a potom vyberte položku Diagnose and Repair Printer. Podľa pokynov na obrazovke nastavte správny port tlačiarne a potom vyberte názov svojej tlačiarne.

    Ak sa problém nevyrieši, znova nainštalujte ovládač tlačiarne z Inštalačného disku alebo webovej lokality.

   • Tlač sa nespustí, hoci je vybratý port s názvom „CNBJNP_xxxxxxxxxx“, keď sa tlačiareň používa v sieti LAN:

    Spustite aplikáciu IJ Network Tool a vyberte port „CNBJNP_xxxxxxxxxx“, ktorý ste skontrolovali v kroku č. 4. Potom pomocou možnosti Priradiť port (Associate Port) v ponuke Nastavenia (Settings) priraďte port tlačiarni.

    Ak sa problém nevyrieši, znova nainštalujte ovládač tlačiarne z Inštalačného disku alebo webovej lokality.

 8. Kontrola č. 8 Je veľkosť tlačených údajov mimoriadne veľká?

  Na hárku Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne kliknite na položku Možnosti tlače (Print Options). Potom v zobrazenom dialógovom okne nastavte položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss) na hodnotu Zap. (On).

  * Keď je nastavenie Zap. (On) vybraté pre položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss), môže sa znížiť kvalita tlače.

 9. Kontrola č. 9 Reštartujte počítač.