preskočiť na hlavný text

Výmena kazety s atramentom

Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Poznámka

 • Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť Postup pri údržbe.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu s atramentom, postupujte nasledujúcim spôsobom.

Dôležité

 • Po vybratí kazety s atramentom ju okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte tlačiareň bez kazety s atramentom.
 • Kazety s atramentom vymieňajte len za nové kazety. Po vložení použitej kazety s atramentom sa môžu upchať dýzy. Okrem toho pri použití takejto kazety s atramentom nebude tlačiareň schopná správne informovať o čase výmeny kazety s atramentom.
 • Kazetu s atramentom po vložení nevyberajte z tlačiarne a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety s atramentom a pri jej opätovnom vložení nemusí tlačiareň správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu s atramentom do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

Poznámka

 • Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

  Oba druhy atramentu sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu tlačiarne. Ak sa v kazete s atramentom minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a otvorte predný kryt.

  Vymeniteľná kazeta s atramentom sa zobrazí na displeji LCDdržiak tlačovej hlavy (A) sa posunie na miesto vyhradené na výmenu tejto kazety s atramentom.

  Upozornenie

  • Násilne nezastavujte ani neposúvajte držiak tlačovej hlavy. Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa úplne nezastaví.

  Dôležité

  • Kazetu s atramentom vyberte, až keď máte pripravenú novú kazetu, ktorú chcete vložiť.

   • Po vybratí kazety s atramentom bude zariadenie pracovať, až keď vložíte novú kazetu.
   • Po vybratí kazety s atramentom nebude zariadenie pracovať, a to ani keď znova vložíte kazetu s atramentom, ktorú ste predtým vybrali.
  • Môžete vybrať iba kazetu s atramentom, ktorá sa nachádza na mieste vyhradenom na výmenu. Násilné vybratie môže spôsobiť poruchu tlačiarne alebo poškodenie tlačiarne.
  • Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri tlačiarne.
  • Ak bol predný kryt otvorený minimálne 60 minút, držiak tlačovej hlavy sa posunie doprava. V takom prípade zatvorte a znovu otvorte predný kryt.

  Poznámka

  • Ak sa na displeji LCD zobrazí hlásenie týkajúce sa výmeny kazety s atramentom, prečítajte si ho a stlačte tlačidlo OK.
 2. Keď sa na displeji LCD zobrazí kazeta s atramentom určená na výmenu, zatlačte páčku na vysunutie kazety s atramentom (B) nahor.

  Kazeta s atramentom sa vysunie.

  Ak chcete vymeniť ďalšiu kazetu s atramentom, stlačením tlačidla OK vyberte položku [OK]Ďalej ([OK]Next) a zobrazte obrazovku kazety s atramentom určenej na výmenu.

  Dôležité

  • Ihneď po vybratí z tlačiarne vložte kazetu s atramentom do igelitového vrecka. V opačnom prípade môžu zvyšky atramentu zanechať škvrny na oblečení alebo na okolitej ploche.
  • Okrem kaziet s atramentom sa nedotýkajte žiadnych iných častí.
  • Prázdnu kazetu s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
  • kazetami s atramentom zaobchádzajte opatrne. Nehádžte ich na zem ani na ne nevyvíjajte nadmerný tlak.
 3. Vyberte kazetu s atramentom z obalu.

  Dôležité

  • Nedotýkajte sa kontaktu (C) ani spoja (D) na kazete s atramentom.

 4. Vložte novú kazetu s atramentom, pričom ju zarovnajte s inštalačnou lištou (E) tlačiarne.

  Dôležité

  • Kazetu s atramentom nemožno vložiť na nesprávne miesto. Pozrite si štítok pod miestom vkladania a potom kazetu s atramentom vložte na správne miesto.
 5. Zatláčajte kazetu s atramentom, až kým pevne nezapadne na miesto.

 6. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť [OK]Ukončiť ([OK]Exit).

  Ak sa na obrazovke zobrazí tlačidlo [OK]Ďalej ([OK]Next), znamená to, že možno vymeniť ďalšiu kazetu s atramentom.

  Ak chcete túto kazetu s atramentom vymeniť, stlačte tlačidlo OK a zopakujte postup od kroku č. 2.

  Ak chcete postup výmeny kazety s atramentom ukončiť, stláčajte tlačidlo OK, kým sa na obrazovke nezobrazí tlačidlo [OK]Ukončiť ([OK]Exit).

  Držiak tlačovej hlavy sa posunie na miesto pohotovostného režimu. Kazetu s atramentom nemôžete vybrať, kým sa nachádza na tomto mieste.

  Dôležité

  • Kým nebudú vložené všetky kazety s atramentom, nebudete môcť tlačiť. Vložte všetky kazety s atramentom.
  • Vloženú kazetu s atramentom možno vybrať, až keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na výmenu.
 7. Zatvorte predný kryt.

  Po výmene kaziet s atramentom začne tlačiareň automaticky premiešavať atrament. Počkajte, kým prevádzkový hluk tlačiarne neutíchne. (Potrvá to približne 1 až 2 minúty.)

  Poznámka

  • Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné opatrenia.

  • Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.
  • Tlačiareň môže počas tejto operácie vydávať zvuky.