NR039W

Úvodné hodnoty nastavené počas výroby (sieť)

Položka

Úvodné hodnoty

Zmeniť na bezdrôt./káblovú sieť (Change wireless/wired)

Zakázať sieť LAN (Disable LAN)

SSID

BJNPSETUP

Režim komunikácie (Communication mode)

Infraštruktúra (Infrastructure)

Zabezpečenie bezdrôt. siete LAN (Wireless LAN security)

Zakázať (Disable)

Adresa IP (IP address) (IPv4)

Automatické nastavenie (Auto setup)

Adresa IP (IP address) (IPv6)

Automatické nastavenie (Auto setup)

Nastaviť názov tlačiarne (Set printer name)*

XXXXXXXXXXXX

Nastavenia TCP/IP (TCP/IP settings)

IPv4/IPv6

Povoliť/zakázať protokol WSD (Enable/disable WSD)

Povoliť (Enable)

Nastavenie časového limitu (Timeout setting)

1 minúta (1 minute)

Povoliť/zakázať službu Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Povoliť (Enable)

Názov služby (Service name)

Canon MX720 series

Nastavenie protokolu LPR (LPR protocol setting)

Povoliť (Enable)

Komunikácia PictBridge (PictBridge communication)

Povoliť (Enable)

Nastav. DRX v bezdrôt. sieti LAN (Wireless LAN DRX setting)

Povoliť (Enable)

Nastav. DRX v káblovej sieti LAN (Wired LAN DRX setting)

Povoliť (Enable)

(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)

* Počiatočná hodnota tejto položky sa v jednotlivých zariadeniach líši. Hodnotu položky môžete skontrolovať pomocou ovládacieho panela zariadenia.

Nastavenia siete LAN

Na začiatok strany