preskočiť na hlavný text

Aktualizácia firmvéru zariadenia

Môžete aktualizovať firmvér zariadenia prostredníctvom internetu.

Dôležité

 • Pri použití tejto funkcie musí byť zariadenie pripojené k sieti LAN a musí byť k dispozícii internetové pripojenie.

 • Po vykonaní aktualizácie firmvéru sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Aktualiz. firmvéru (Firmware update) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Inštalovať aktualiz. (Install update) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zariadenie začne vyhľadávať najnovšiu verziu firmvéru na serveri.

  Poznámka

  • Firmvér nemožno aktualizovať v nasledujúcich prípadoch:

   • Keď zariadenie odosiela alebo prijíma fax.

   • Keď zariadenie ukladá nevytlačený fax do pamäte zariadenia (prijímanie do pamäte).

   • Keď sa neodoslané faxy uložia do pamäte zariadenia.

 6. Skontrolujte stav firmvéru na serveri.

  Ak je na serveri k dispozícii najnovšia verzia firmvéru, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Na serveri je uložený najnovší firmvér. (The latest firmware is on the server) Stlačte tlačidlo OK a prejdite k ďalšej operácii.

  Ak je aktuálna verzia firmvéru zariadenia najnovšia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Používate najnovší firmvér. Aktualizácia sa nevyžaduje. (Your firmware is the latest version; update is not required) Stlačte tlačidlo OK a dokončite operáciu.

  Poznámka

  • Ak sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Nemožno sa pripojiť na server. Skúste to znova. (Cannot connect to the server; try again), stlačte tlačidlo OK a potom to po chvíli skúste znovu.

 7. Skontrolujte zobrazenú verziu firmvéru a stlačte tlačidlo OK.

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

 9. Skontrolujte zobrazené hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

  Zariadenie spustí aktualizáciu firmvéru.

  Dôležité

  • Nevypínajte zariadenie, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí. Zariadenie sa navyše počas aktualizácie firmvéru automaticky vypne a znova zapne.

  • Počas aktualizácie firmvéru nemeňte nastavenia siete, napríklad prístupový bod alebo nastavenia smerovača.

  Poznámka

  • Ak sa faxy ukladajú do pamäte zariadenia, zobrazí sa obrazovka s potvrdením, či chcete uložené faxy odstrániť. Po stlačení tlačidla OK sa všetky uložené faxy odstránia a zaradenie spustí aktualizáciu firmvéru.

 10. Skontrolujte zobrazené hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

  Aktualizácia firmvéru sa dokončí a zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

  Poznámka

  • Ak sa aktualizácia firmvéru nedokončila, skontrolujte nastavenia siete, napríklad prístupový bod alebo nastavenia smerovača.