UG117W

Kopírovanie fotografií

Môžete jednoducho naskenovať už vytlačené fotografie a všetky ich naraz vytlačiť.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte fotografický papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte položku Fotografia (Photo) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Kopírovanie fotografií (Photo copy)a stlačte tlačidlo OK.

 6. Skontrolujte pokyny na obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Umiestnite vytlačenú fotografiu na ploché predlohové sklo podľa pokynov na obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

  Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s potvrdením nastavení tlače.

 8. V prípade potreby zadajte nastavenia.

  Pomocou tlačidiel NAHORNADOL zmeňte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • V závislosti od príslušnej položky nastavenia nemožno niektoré nastavenia zadať v kombinácii s nastavením inej položky nastavenia. Ak vyberiete neprípustnú kombináciu nastavení, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Detaily chyby (Error details). V takom prípade potvrďte hlásenie stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) a potom zmeňte nastavenie.

  1. Veľk. str. (Page size)

   Vyberte veľkosť strany vloženého papiera.

  2. Typ (Type) (typ média)

   Vyberte typ média vloženého papiera.

  3. Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače)

   Vyberte kvalitu tlače podľa originálu.

  4. Okraj (Border) (tlač s okrajmi alebo bez okrajov)

   Vyberte tlač s okrajmi alebo bez okrajov.

  5. Opr. fot. (Photo fix)

   Vyberte možnosť Žiadna korekcia (No correction), Aut. oprava fotog. (Auto photo fix) alebo Obnova vybled.obl. (Fade restoration).

   Poznámka
   • Ak vyberiete možnosť Žiadna korekcia (No correction), zariadenie vytlačí naskenovaný obrázok bez korekcie.

   • Ak vyberiete možnosť Aut. oprava fotog. (Auto photo fix), zariadenie automaticky opraví naskenovaný obrázok.

   • Ak vyberiete možnosť Obnova vybled.obl. (Fade restoration), zariadenie opraví naskenovaný obrázok, ktorý časom vybledol.

 9. Pomocou tlačidla + alebo zadajte počet kópií.

  Poznámka
  • Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) môžete na obrazovke s ukážkou zobraziť ukážku výtlačku. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte zobrazenie.

  • Ak sa na fotografii zobrazí ikona , vytlačená fotografia sa pravdepodobne nenaskenovala správne. Znova naskenujte vytlačenú fotografiu.

 10. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebnú tlač, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobielu tlač.

  Zariadenie začne tlačiť.

  Poznámka
  • Ak sa vytlačená fotografia nenaskenovala správne, zobrazí sa obrazovka s potvrdením, či chcete pokračovať v tlači. Po výbere možnosti Áno (Yes) spustí zariadenie tlač. Ak chcete fotografiu znova naskenovať, vyberte možnosť Nie (No) a opätovne fotografiu naskenujte.

Na začiatok strany