FA030W

Rozšírené nastavenia režimu prijímania

Môžete zadať rozšírené nastavenia jednotlivých režimov prijímania.

Táto časť opisuje postup zadania rozšírených nastavení režimu prijímania a položiek nastavenia.

Rozšírené nastavenia zadajte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte stredné tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings).

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadovaný režim prijímania a potom stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function).

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadovanú položku nastavenia a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL zadajte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.

  Po zadaní rozšírených nastavení a stlačení tlačidla OK sa v závislosti od položiek nastavenia zobrazia súvisiace položky nastavenia. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL znova zadajte nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.

Podrobné informácie o rozšírených nastaveniach jednotlivých režimov prijímania nájdete nižšie.

Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telefonovania (TEL priority mode)

Rozšírené nastavenie režimu Režim iba faxu (FAX only mode)

Rozšírené nastavenie režimu DRPD

Rozšírené nastavenie režimu Prepnutie siete (Network switch)

Poznámka
 • V časti Prijímanie faxov nájdete informácie o prijímaní faxov a postupy pre jednotlivé režimy prijímania.

 • Režim DRPD je dostupný iba v USA a Kanade.

 • Režim Prepnutie siete (Network switch) nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telefonovania (TEL priority mode)

Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

 • Prepnutie na manuálne/autom. (Manual/auto switch)

  Ak vyberiete položku ZAP. (ON), zariadenie automaticky prijme faxy po tom, čo externé zariadenie zvonilo určitý čas.

  Môžete zadať časový interval do spustenia automatického prijímania.

 • Jednoduchý príjem (User-friendly reception)

  Ak vyberiete položku ZAP. (ON), po zistení faxového signálu (signál CNG) zariadenie automaticky prepne z telefonického hovoru na príjem faxu, keď zodvihnete slúchadlo telefónu alebo keď sa aktivuje záznamník. Keď je k zariadeniu pripojený záznamník, výberom položky ZAP. (ON) nastavíte, aby sa zariadenie automaticky preplo na prijímanie faxov po aktivovaní záznamníka.

  Ak vyberiete položku VYP. (OFF), zariadenie neprepne z telefonického hovoru na príjem faxu automaticky, ani keď zariadenie zistí faxový signál (signál CNG). Ak nechcete, aby zariadenie automaticky prepínalo tieto funkcie počas hovoru, vyberte položku VYP. (OFF).

Poznámka
 • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, v režime Režim priority telefonovania (TEL priority mode) je k dispozícii počet zazvonení externého zariadenia zadaný pomocou položky Zvonenie prichádzajúceho hovoru (Incoming ring) v ponuke Režim iba faxu (FAX only mode).

  Ak chcete určiť počet zazvonení externého zariadenia v režime Režim priority telefonovania (TEL priority mode), na obrazovke Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings) vyberte položku Režim iba faxu (FAX only mode), pomocou položky Zvonenie prichádzajúceho hovoru (Incoming ring) zadajte počet zazvonení externého zariadenia a potom na obrazovke Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings) prepnite na režim Režim priority telefonovania (TEL priority mode).

 • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, odporúčame nastaviť položku Prepnutie na manuálne/autom. (Manual/auto switch) na hodnotu VYP. (OFF).

Rozšírené nastavenie režimu Režim iba faxu (FAX only mode)

Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

 • Zvonenie prichádzajúceho hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenie režimu DRPD

Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

 • DRPD: zvonenie pre faxy (DRPD: FAX ring pattern)

  Umožňuje nastaviť typické zvonenie hovoru, ktoré bude zariadenie považovať za faxové volanie.

  Ak ste si objednali službu rozpoznania typického zvonenia (DRPD), nastavte zvonenie tak, aby sa zhodovalo so zvonením priradeným vaším poskytovateľom telefónnych služieb.

 • Zvonenie prichádzajúceho hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenie režimu Prepnutie siete (Network switch)

Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

 • Zvonenie prichádzajúceho hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Na začiatok strany