S507

Čistenie podávača APD (automatický podávač dokumentov)

 Dôležité

 Pred čistením vždy vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej siete.

- Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, skontrolujte, či zariadenie odoslalo alebo prijalo všetky faxy.

- Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.

- Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa vynulujú nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty, prípadne ich uložte na disk USB flash.

 Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch. Používajte mäkkú a suchú handričku.

 Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie jeho povrchu.

  1. Otvorte zásobník dokumentov.

  1. Otvorte kryt podávača dokumentov.

  1. Čistou mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, zotrite z vnútra krytu podávača dokumentov (A) všetok prach z papiera.

  1. Po zotretí zatlačením zatvorte kryt podávača dokumentov, až kým nezapadne na miesto.

  1. Zatvorte zásobník dokumentov.

Na začiatok strany