S506

Čistenie plochého predlohového skla a krytu dokumentov

 Dôležité

 Pred čistením vždy vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej siete.

- Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, skontrolujte, či zariadenie odoslalo alebo prijalo všetky faxy.

- Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.

- Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa vynulujú nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty, prípadne ich uložte na disk USB flash.

 Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch. Používajte mäkkú a suchú handričku.

 Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie jeho povrchu.


Mäkkou, čistou a suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, jemne utrite ploché predlohové sklo (A), vnútornú stranu krytu dokumentov (bielu plochu) (B), sklo podávača APD (automatický podávač dokumentov) (C) a vnútornú stranu podávača APD (bielu plochu) (D). Dávajte pozor, aby najmä na sklenenom povrchu nezostali žiadne častice.

 Dôležité

 Vnútorná strana krytu dokumentov (biela plocha) (B) sa môže ľahko poškodiť, a preto ju utierajte opatrne.

 Ak sa na skle alebo v podávači APD (C) nachádzajú cudzie látky, napríklad lepidlo, atrament alebo korekčná tekutina, na naskenovanom obrázku sa objavia čierne pruhy, ako je znázornené na obrázku vyššie.

V takom prípade opatrne utrite nečistoty.

Na začiatok strany