S308

Odpojenie disku USB flash

  1. Skontrolujte, či zariadenie nečíta z disku USB flash údaje alebo ich naň nezapisuje.

Počas takýchto operácií sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie.

 Dôležité

 Neodpájajte disk USB flash ani nevypínajte zariadenie, kým zariadenie číta z disku USB flash alebo naň zapisuje.

 Poznámka

 Ak je disk USB flash vybavený indikátorom prístupu, podľa príručky dodanej s diskom USB flash skontrolujte, či sa v disku USB flash dokončilo čítanie alebo zápis.

  1. Odpojte disk USB flash.

Uchopte disk USB flash a vodorovne ho vytiahnite zo zariadenia.

Na začiatok strany