preskočiť na hlavný text

Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

 1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či je vložený papier.

  Vkladanie papiera

 2. Kontrola č. 2 Pri vkladaní papiera nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením ich prevzdušnite.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením zarovnajte okraje hárkov.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, skontrolujte, či balík papiera nepresahuje značku limitu vkladania papiera.

   V závislosti od typu papiera či okolitých podmienok (vysoká, nízka teplota alebo vlhkosť) však vkladanie maximálneho množstva papiera môže byť problematické. V takých prípadoch znížte počet hárkov vkladaného papiera na menej ako polovicu limitu vkladania papiera.

  • Bez ohľadu na orientáciu tlače vždy vkladajte papier v orientácii na výšku.

  • Papier vkladajte stranou určenou na tlač smerom NADOL a vodiace lišty papiera posuňte tak, aby sa zarovnali s oboma stranami papiera.

   Vkladanie papiera

  • Balík papiera vkladajte, kým sa jeho predný okraj nedotkne vzdialenejšieho konca predného zásobníka.

 3. Kontrola č. 3 Skontrolujte, či papier, na ktorý sa tlačí, nie je príliš hrubý ani zvlnený.

  Nevhodné typy médií

 4. Kontrola č. 4 Pri vkladaní obálok nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  Pri tlači na obálky si prečítajte časť Vkladanie papiera a pred tlačou pripravte obálky.

  Pripravené obálky vložte v orientácii na výšku. Ak obálky vložíte v orientácii na šírku, nebudú sa správne podávať.

 5. Kontrola č. 5 Je kazeta správne vložená?

  Potlačte kazetu tak, aby značka na kazete bola zarovno s predným panelom, ako je znázornené nižšie.

  Po správnom vložení kazety zaznie jedenkrát elektronický zvuk.

 6. Kontrola č. 6 Skontrolujte, či sa nastavenia typu média a veľkosti papiera zhodujú s vloženým papierom.

 7. Kontrola č. 7 Ak sa zo zariadenia podáva viacero hárkov obyčajného papiera, vyberte nastavenie zabraňujúce dvojitému podávaniu obyčajného papiera.

  Ak sa zo zariadenia podáva viacero hárkov obyčajného papiera, pomocou ovládacieho panela alebo počítača vyberte nastavenie zabraňujúce dvojitému podávaniu obyčajného papiera.

  * Po dokončení tlače vypnite nastavenie zabraňujúce dvojitému podávaniu obyčajného papiera. V opačnom prípade sa toto nastavenie použije aj nabudúce.

  • Nastavenie pomocou ovládacieho panela

   Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup), postupne vyberte možnosti Nastav. zariadenia (Device settings)Nastavenia výstupu (Output settings) a potom nastavte položku Zabrán. dvoj.podaniu (Prevent double-feed) na hodnotu ZAP. (ON).

   Zmena nastavení Zariadenia na displeji LCD

  • Nastavenie pomocou počítača

   Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne, v časti Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance) začiarknite políčko Zabrániť podaniu dvoch papierov (Prevent paper double-feed) a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Informácie o tom, ako zobraziť okno nastavenia ovládača tlačiarne, nájdete v časti Ako otvoriť okno nastavenia ovládača tlačiarne.

  Poznámka

  • Ak je zapnutá funkcia zabraňujúca dvojitému podávaniu papiera, rýchlosť tlače sa zníži.

 8. Kontrola č. 8 Vyčistite valček podávača papiera.

  Čistenie valčeka podávača papiera

  Poznámka

  • Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto ho čistite len v prípade potreby.