preskočiť na hlavný text

Nedá sa odoslať fax

 1. Kontrola č. 1 Je zapnuté napájanie?

  • Ak je zariadenie vypnuté, nemôžete odosielať faxy. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak ste odpojili napájací kábel bez vypnutia zariadenia (svieti indikátor NAPÁJANIE (POWER)), znovu ho zapojte, čím sa zariadenie automaticky zapne.

  • Ak ste odpojili napájací kábel po vypnutí zariadenia pomocou tlačidla ZAP. (ON) (indikátor NAPÁJANIE (POWER) nesvieti), znovu ho zapojte a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak sa zariadenie vyplo v dôsledku prerušenia napájania alebo z podobných príčin, automaticky sa zapne po obnovení napájania.

  Dôležité

  • Skôr ako odpojíte napájací kábel, uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Potom odpojte napájací kábel.

   Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

   Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

  Poznámka

  • Ak sa po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla odstránia faxy uložené v pamäti zariadenia, po zapnutí zariadenia sa vytlačí zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

   Podrobné informácie nájdete v časti Súhrn správ a zoznamov.

 2. Kontrola č. 2 Odosiela sa dokument z pamäte alebo sa prijíma fax do pamäte?

  Keď sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie o odosielaní alebo prijímaní, znamená to, že sa z pamäte zariadenia odosiela alebo sa do nej prijíma fax. Počkajte, kým sa odosielanie alebo prijímanie nedokončí.

 3. Kontrola č. 3 Je pamäť zariadenia plná?

  Po vymazaní obsahu pamäte fax znova odošlite.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 4. Kontrola č. 4 Je správne nastavený typ telefónnej linky?

  Skontrolujte nastavenie typu telefónnej linky a v prípade potreby ho zmeňte.

  Nastavenie typu telefónnej linky

 5. Kontrola č. 5 Je položka Nastav. zavesenia (Hook setting) nastavená na možnosť Zakázať (Disable)?

  Pred manuálnym odoslaním faxu vyberte pre položku Nastav. zavesenia (Hook setting) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) hodnotu Povoliť (Enable) a vytočte číslo. Prípadne číslo vytočte pomocou telefónu pripojeného k zariadeniu.

  Kontrola zabezpeč. (Security control)

 6. Kontrola č. 6 Je položka Detekcia ozn. tónu (Dial tone detect) nastavená na možnosť ZAP. (ON)?

  Po chvíli odošlite fax znova.

  Ak fax napriek tomu nemožno odoslať, vyberte pre položku Detekcia ozn. tónu (Dial tone detect) v ponuke Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) hodnotu VYP. (OFF).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 7. Kontrola č. 7 Je faxové číslo správne uložené v adresári zariadenia?

  Skontrolujte faxové alebo telefónne číslo príjemcu, opravte faxové alebo telefónne číslo uložené v adresári zariadenia a potom znovu odošlite dokument.

  Zmena uložených informácií

  Poznámka

  • Informácie uložené v adresári zariadenia môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM TEL. ČÍSEL PRÍJEMCOV (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).

   Súhrn správ a zoznamov

 8. Kontrola č. 8 Vyskytuje sa počas prenosu chyba?

 9. Kontrola č. 9 Je dokument umiestnený správne?

  Vyberte dokument a znovu ho umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 10. Kontrola č. 10 Vyskytuje sa chyba tlačiarne?

  Skontrolujte, či sa na displeji LCD zobrazilo chybové hlásenie. Keď sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, pozrite si príčinu.

  Keď sa zobrazí chybové hlásenie s kódom podpory, pozrite si časť Zoznam kódov podpory pre chyby.

  Keď sa zobrazí chybové hlásenie bez kódu podpory, pozrite si časť Zobrazuje sa hlásenie.

  Ak sa ponáhľate, stlačením tlačidla Stop zrušte hlásenie a potom odošlite fax.

 11. Kontrola č. 11 Je telefónna linka správne pripojená?

  Znovu pripojte kábel telefónnej linky ku konektoru telefónnej linky.

  Základné pripojenie

  Ak je telefónna linka pripojená správne, ide o problém s telefónnou linkou. Obráťte sa na svojho poskytovateľa telefónnych služieb a výrobcu terminálového alebo telefónneho adaptéra.