preskočiť na hlavný text

Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)

Odstráňte škvrny zvnútra zariadenia. Ak sa zašpiní vnútro zariadenia, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier, preto sa odporúča pravidelné čistenie.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite nový hárok papiera.

 1. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie, a potom z kazety vyberte všetok papier.

 2. Preložte hárok obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter po šírke na polovicu a potom ho znovu rozložte.

 3. Preložte jednu stranu roztvoreného papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so stredovým záhybom, a potom papier rozložte.

 4. Vložte iba tento hárok papiera do kazety tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali nahor a hrana polovice papiera bez záhybov smerovala k vzdialenejšej strane.

  Po zatlačení kazety späť sa na displeji LCD zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri. V časti Veľk.: (Size:) vyberte možnosť A4 alebo Letter a v časti Typ: (Type:) vyberte možnosť Obyč. papier (Plain paper). Potom stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 5. Vytiahnite podperu výstupného zásobníkavýstupného zásobníka papiera a potom otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.

 6. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup), pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Čistenie spodku (Bottom cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

  Papier pri prechádzaní zariadením vyčistí vnútro zariadenia.

  Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie spodnej platne.

  Poznámka

  • Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.

Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri zariadenia. Vatovým tampónom alebo podobným materiálom zotrite z výčnelkov atrament.

Dôležité

 • Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte napájací kábel.

  • Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte napájací kábel, skontrolujte, či zariadenie dokončilo odosielanie alebo prijímanie všetkých faxov.
  • Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.
  • Po odpojení napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Pred odpojením napájacieho kábla odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty.