preskočiť na hlavný text

Displej LCDovládací panel

Tlačidlo režimu (A) na ovládacom paneli umožňuje prepínať medzi režimami kopírovania, skenovania, faxu a obrazovkou ponuky nastavenia.

Stlačenie tlačidla Ponuka (Menu) (B) v príslušných režimoch zobrazí obrazovku ponuky a umožní vyberať rôzne funkcie alebo nastavenia.

Výber ponuky alebo položky nastavenia

Na obrazovke ponuky alebo obrazovke s nastaveniami môžete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (C) vybrať príslušnú položku alebo možnosť a stlačením tlačidla OK (D) pokračovať v postupe.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Naspäť (Back) (E).

Príklad: Zmena kontrastu skenovania pre faxovanie.

Na pohotovostnej obrazovke faxovania stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

Obrázok: displej LCD

Stlačením tlačidla Doľava alebo Doprava (C) vyberte položku Nastav. odosl. faxov (FAX TX settings).

Obrázok: displej LCD

Stlačte tlačidlo OK (D).

Obrázok: displej LCD

Vyberte možnosť Kontrast skenovania (Scan contrast), stlačte tlačidlo OK (D).

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (C) zmeňte kontrast a stlačte tlačidlo OK (D).