preskočiť na hlavný text

Vkladanie obálok

Môžete vkladať obálky typu DL a Com 10.

Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.

Dôležité

 • Tlač obálok pomocou ovládacieho panela sa nepodporuje.
 • Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v zariadení alebo spôsobiť poruchu zariadenia.

  • Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
  • Obálky s dvojitými chlopňami,
  • Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
 1. Pripravte obálky.

  • Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.

  • Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.

  • Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.
  • Pomocou pera pritlačte vstupný okraj obálky a vyrovnajte ohyb.

   Obrázky znázornené vyššie zobrazujú bočný pohľad na vstupný okraj obálky.

  Dôležité

  • Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v zariadení zaseknúť. Skontrolujte, či zvlnenia ani bubliny nepresahujú 3 mm (0,1 palca).
 2. Opatrne otvorte predný kryt (A).

  Otvorí sa výstupný zásobník papiera (B).

 3. Uchopte pravú a ľavú stranu predného krytu a vyťahujte kazetu, kým sa nezastaví.

 4. Pomocou pravej vodiacej lišty papiera (C) úplne vysuňte obidve vodiace lišty papiera.

 5. Vložte obálky do stredu kazety tak, aby STRANA S ADRESOU SMEROVALA NADOL.

  Prehnutá chlopňa obálky bude na ľavej strane smerovať nahor.

  D: Zadná strana

  E: Strana s adresou

  Obálky úplne zatlačte k zadnej strane kazety.

  Naraz možno vložiť maximálne 5 obálok.

  * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

 6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (C) zarovnajte vodiace lišty papiera s bočnými hranami obálok.

  Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli správne podávať.

  * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

  Poznámka

  • Dajte pozor, aby obálky výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (F).
  • Balík obálok nesmie byť vyšší ako zarážky (G) na vodiacich lištách papiera.

   * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

 7. Uchopte pravú a ľavú stranu predného krytu a zatláčajte kazetu späť, až kým šípka () na prednom kryte nebude zarovnaná s okrajom zariadenia.

  Po správnom zatlačení kazety zariadenie vydá elektronický zvuk a na displeji LCD sa zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri.

  Poznámka

  • Ak v položke Ovládanie zvukov (Sound control) ponuky Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings) nastavíte stíšenie signalizácie, po zatlačení kazety späť nezaznie zvukový signál.

 8. Stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 9. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte veľkosť obálok vložených v kazete a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

 10. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte typ obálok vložených v kazete a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 11. Vytiahnite podperu výstupného zásobníka (H) z výstupného zásobníka papiera.

 12. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka (I).

Poznámka

 • Pri tlači vyberte na obrazovke s nastaveniami tlače v ovládači tlačiarne veľkosť a typ vložených obálok.