FA030W

Rozšírené nastavenia režimu prijímania

Môžete zadať rozšírené nastavenia jednotlivých režimov prijímania.

Táto časť opisuje postup zadania rozšírených nastavení režimu prijímania a položiek nastavenia.

Rozšírené nastavenia zadajte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovaný režim prijímania a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením, či chcete vybrať rozšírené nastavenia.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zadajte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.

  Po zadaní rozšírených nastavení a stlačení tlačidla OK sa v závislosti od položiek nastavenia zobrazia súvisiace položky nastavenia. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA znova zadajte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK. Po zadaní všetkých nastavení sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka faxovania.

  Poznámka
  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

Podrobné informácie o rozšírených nastaveniach jednotlivých režimov prijímania nájdete nižšie.

Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telef. (TEL priority mode)

Rozšírené nastavenie režimu Režim iba faxu (Fax only mode)

Rozšírené nastavenie režimu DRPD

Rozšírené nastavenie režimu Prepnutie siete (Network switch)

Poznámka
 • V časti Prijímanie faxov nájdete informácie o prijímaní faxov a postupy pre jednotlivé režimy prijímania.

 • Režim DRPD je dostupný iba v USA a Kanade.

 • Režim Prepnutie siete (Network switch) nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telef. (TEL priority mode)

Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

 • Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch)

  Ak vyberiete položku ZAP. (ON), zariadenie automaticky prijme faxy po tom, čo externé zariadenie zvonilo určitý čas.

  Môžete zadať časový interval do spustenia automatického prijímania.

 • Jednoduchý príjem (User-friendly RX)

  Ak vyberiete položku ZAP. (ON), po zistení faxového signálu (signál CNG) zariadenie automaticky prepne z telefonického hovoru na príjem faxu, keď zodvihnete slúchadlo telefónu alebo keď sa aktivuje záznamník. Keď je k zariadeniu pripojený záznamník, výberom položky ZAP. (ON) nastavíte, aby sa zariadenie automaticky preplo na prijímanie faxov po aktivovaní záznamníka.

  Ak vyberiete položku VYP. (OFF), zariadenie neprepne z telefonického hovoru na príjem faxu automaticky, ani keď zariadenie zistí faxový signál (signál CNG). Ak nechcete, aby zariadenie automaticky prepínalo tieto funkcie počas hovoru, vyberte položku VYP. (OFF).

Poznámka
 • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, v režime Režim priority telef. (TEL priority mode) je k dispozícii počet zazvonení externého zariadenia zadaný pomocou položky Zvon. prich. hovoru (Incoming ring) v ponuke Režim iba faxu (Fax only mode).

  Ak chcete určiť počet zazvonení externého zariadenia v režime Režim priority telef. (TEL priority mode), v ponuke Ponuka faxovania (FAX menu) nastavte položku Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) na hodnotu Režim iba faxu (Fax only mode), pomocou položky Zvon. prich. hovoru (Incoming ring) určte počet zazvonení externého zariadenia a potom nastavenie Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) prepnite na možnosť Režim priority telef. (TEL priority mode).

 • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, odporúčame nastaviť položku Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch) na hodnotu VYP. (OFF).

Rozšírené nastavenie režimu Režim iba faxu (Fax only mode)

Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

 • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenie režimu DRPD

Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

 • DRPD: zvon.pre faxy (DRPD: FAX ring pat.)

  Umožňuje nastaviť typické zvonenie hovoru, ktoré bude zariadenie považovať za faxové volanie.

  Ak ste si objednali službu rozpoznania typického zvonenia (DRPD), nastavte zvonenie tak, aby sa zhodovalo so zvonením priradeným vaším poskytovateľom telefónnych služieb.

 • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenie režimu Prepnutie siete (Network switch)

Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

 • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

  Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Na začiatok strany