preskočiť na hlavný text

Automatické zapínanie alebo vypínanie zariadenia

Môžete povoliť, aby sa zariadenie v závislosti od prostredia zapínalo alebo vypínalo automaticky.

Automatické zapnutie zariadenia

Automatické vypnutie zariadenia

Automatické zapnutie zariadenia

zariadení môžete aktivovať automatické zapnutie pri tlači alebo skenovaní z počítača.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 14-krát nezabliká.

 3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

 4. Stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  Ak chcete funkciu vypnúť, v kroku č. 4 stlačte tlačidlo Čiernobielo (Black).

  Poznámka

  • Nastavenie, či budete zariadenie zapínať automaticky, môžete vybrať pomocou ovládacieho panela zariadenia, ovládača tlačiarne alebo pomocou programu ScanGear (ovládač skenera). Bez ohľadu na spôsob nastavenia sa pri tlači alebo skenovaní z počítača použije tichý režim.

Automatické vypnutie zariadenia

Môžete povoliť automatické vypínanie zariadenia, ak sa počas určeného času nevykoná žiadna operácia ani sa do zariadenia neodošlú žiadne tlačové údaje.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 13-krát nezabliká.

 3. Uvoľnite tlačidlo Stop.

 4. Stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  Ak chcete funkciu vypnúť, v kroku č. 4 stlačte tlačidlo Čiernobielo (Black).

  Poznámka

  • Nastavenie, či budete zariadenie vypínať automaticky, môžete vybrať pomocou ovládacieho panela zariadenia, ovládača tlačiarne alebo pomocou programu ScanGear (ovládač skenera). V ovládači tlačiarne alebo v programe ScanGear (ovládač skenera) môžete zadať čas pred vypnutím zariadenia.