preskočiť na hlavný text

Používanie Zariadenia pomocou režimu prístupového bodu

Ak zariadenie používate ako prístupový bod v prostredí bez smerovača bezdrôtovej siete LAN alebo prístupového bodu, alebo ak zariadenie dočasne používate ako prístupový bod v prostredí so smerovačom bezdrôtovej siete LAN alebo prístupovým bodom, zariadenie môžete pripojiť k externému zariadeniu, napríklad počítaču alebo smartfónu, z ktorého potom môžete tlačiť alebo skenovať.

Táto časť opisuje spôsob zapnutia režimu prístupového bodu, názov prístupového bodu zariadenia a nastavenie zabezpečenia.

Zapnutie režimu prístupového bodu

Tlač/skenovanie pomocou režimu prístupového bodu

Ukončenie režimu prístupového bodu

Nastavenie režimu prístupového bodu

Dôležité

 • Skôr než zariadenie začnete používať v režime prístupového bodu, skontrolujte obmedzenia používania a potom zariadenie prepnite do režimu prístupového bodu.

  Obmedzenia

 • Ak multifunkčné zariadenie používate v režime prístupového bodu dlhší čas, s ohľadom na zabezpečenie odporúčame zmeniť predvolené heslo na kombináciu číslic a písmen.

Zapnutie režimu prístupového bodu

Režim prístupového bodu zapnite podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi, kým indikátor Alarm 3-krát nezabliká.

 3. Uvoľnite tlačidlo Wi-Fi.

  Ak blikajúci indikátor ZAP. (ON) začal svietiť, režim prístupového bodu je aktivovaný.

Poznámka

Tlač/skenovanie pomocou režimu prístupového bodu

Podľa nasledujúceho postupu môžete tlačiť alebo skenovať pomocou režimu prístupového bodu.

 1. Prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN pripojte k zariadeniu externé zariadenie, napríklad počítač alebo smartfón.

  V externom zariadení vykonajte nastavenia bezdrôtovej siete LAN a ako cieľ priraďte názov prístupového bodu zadaný pre zariadenie.

  Poznámka

  • Podrobné informácie o vykonaní nastavení bezdrôtovej siete LAN v externom zariadení nájdete v príručke príslušného zariadenia.

  • Ak je v zariadení nastavené platné heslo WPA2-PSK (AES), na pripojenie externého zariadenia k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN sa vyžaduje zadanie hesla. Zadajte heslo nastavené pre zariadenie.

 2. Spustite tlač alebo skenovanie z externého zariadenia, napríklad počítača alebo smartfónu.

  Poznámka

  • Podrobné informácie o tlači alebo skenovaní z externého zariadenia, napríklad počítača alebo smartfónu, prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN nájdete v príručke príslušného zariadenia alebo aplikácie.

Ukončenie režimu prístupového bodu

V prostrediach, kde je zariadenie zvyčajne pripojené k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, po skončení dočasného používania zariadenia v režime prístupového bodu nastavte zariadenie na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN podľa nasledujúceho postupu.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi, kým indikátor Alarm 4-krát nezabliká.

 2. Uvoľnite tlačidlo Wi-Fi.

  Ak blikajúci indikátor ZAP. (ON) začal svietiť, bezdrôtová sieť LAN je aktivovaná.

Poznámka

 • Ak nepoužívate zariadenie v režime prístupového bodu ani pomocou bezdrôtovej siete LAN:

  Podľa postupu uvedeného nižšie zakážte režim prístupového bodu a bezdrôtovú sieť LAN.

  1. Stlačte a podržte tlačidlo Stop, kým indikátor Alarm 18-krát nezabliká.

  2. Uvoľnite tlačidlo Stop.

  3. Stlačte tlačidlo Čiernobielo (Black).

   Indikátor Wi-Fi zhasne.

Nastavenie režimu prístupového bodu

Počiatočná hodnota režimu prístupového bodu je nastavená takto.

SSID (názov prístupového bodu)

XXXXXX-E460series

* „XXXXXX“ predstavujú posledných šesť číslic adresy MAC zariadenia.

Nastavenie zabezpečenia

WPA2-PSK (AES)

Heslo

Sériové číslo zariadenia

Poznámka

 • Ak chcete potvrdiť adresu MAC zariadenia, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.

  Tlač informácií o sieťovom nastavení

 • Nastavenie zabezpečenia a heslo môžete zmeniť pomocou aplikácie IJ Network Tool.

  Ak zmeníte nastavenie režimu prístupového bodu zariadenia, zmeňte aj nastavenie prístupového bodu externého zariadenia, napríklad počítača alebo smartfónu.