preskočiť na hlavný text

Riešenie problémov s odosielaním faxov (ovládač faxu)

 1. Kontrola č. 1 Je zapnuté napájanie?

  Ak je zariadenie vypnuté, nemôžete odosielať faxy. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  Ak ste odpojili napájací kábel bez vypnutia zariadenia (svieti niektoré tlačidlo na ovládacom paneli), znovu ho zapojte, čím sa zariadenie zapne.

  Ak ste odpojili napájací kábel po vypnutí zariadenia pomocou tlačidla ZAP. (ON) (nesvietia žiadne tlačidlá na ovládacom paneli), znovu ho zapojte a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  Ak sa zariadenie vyplo v dôsledku prerušenia napájania alebo z podobných príčin, automaticky sa zapne po obnovení napájania.

  Dôležité

  • Skôr ako odpojíte napájací kábel, uistite sa, že všetky indikátory na ovládacom paneli sú vypnuté. Potom odpojte napájací kábel.

   Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

  Poznámka

  • Ak sa po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla odstránia faxy uložené v pamäti zariadenia, po zapnutí zariadenia sa vytlačí zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia.
 2. Kontrola č. 2 Odosiela sa dokument z pamäte alebo sa prijíma fax do pamäte?

  Keď sa na monitore LCD (Displej z tekutých kryštálov) zariadenia zobrazuje hlásenie o odosielaní alebo prijímaní, znamená to, že sa z pamäte zariadenia odosiela fax alebo sa do nej fax prijíma. Počkajte, kým sa odosielanie alebo prijímanie nedokončí.

 3. Kontrola č. 3 Je správne nastavený typ telefónnej linky?

  Skontrolujte nastavenie typu telefónnej linky a v prípade potreby ho zmeňte.

 4. Kontrola č. 4 Je položka Detekcia oznamovacieho tónu (Dial tone detect) nastavená na možnosť ZAP. (ON)?

  Po chvíli odošlite fax znova.

  Ak fax napriek tomu nemožno odoslať, vyberte pre položku Detekcia oznamovacieho tónu (Dial tone detect) v ponuke Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) hodnotu VYP. (OFF)

 5. Kontrola č. 5 Je faxové číslo príjemcu správne?

  Skontrolujte faxové číslo príjemcu a potom dokument znova pošlite.

  Poznámka

 6. Kontrola č. 6 Vyskytuje sa počas prenosu chyba?

  Skontrolujte, či sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie.

  Ak sa hlásenie zobrazuje, skontrolujte ho a potom vyriešte chybu.

 7. Kontrola č. 7 Vyskytuje sa chyba tlačiarne?

  Skontrolujte, či sa na monitore LCD zobrazuje hlásenie.

  Ak sa zobrazí kód podpory, pozrite si časť „Zoznam kódov podpory“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

  Ak sa nezobrazí žiadny kód podpory, pozrite si časť „Zobrazuje sa hlásenie“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

  Ak sa ponáhľate, stlačením tlačidla Stop zrušte hlásenie a potom odošlite fax.

  Kontrola č. 8 Je telefónna linka správne pripojená?

  Znovu pripojte kábel telefónnej linky ku konektoru telefónnej linky.

  Ak je telefónna linka pripojená správne, ide o problém s telefónnou linkou. Obráťte sa na svojho poskytovateľa telefónnych služieb a výrobcu terminálového alebo telefónneho adaptéra.