naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (PDF)

Klik op PDF op het tabblad (Acties van scannerknop) om het dialoogvenster Instellingen (PDF) (Settings (PDF)) weer te geven.

In het dialoogvenster Instellingen (PDF) (Settings (PDF)) kunt u opgeven hoe er moet worden gereageerd wanneer u afbeeldingen als PDF-documenten op een computer opslaat nadat ze zijn gescand met de scannerknop.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

A: Gebied Scanopties

Bron selecteren (Source Type)
Document is geselecteerd.
Kleurenmodus (Color Mode)
Hier kunt u de kleurenmodus selecteren waarmee het item moet worden gescand.
Papierformaat (Original Size)

Selecteer de grootte van het item dat u wilt scannen.
Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het papierformaat kunt opgeven. Selecteer een Eenheid (Unit), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik vervolgens op OK.

Opmerking

 • Klik op Standaard (Defaults) om de opgegeven instellingen te herstellen naar de standaardinstellingen.
Resolutie (Resolution)

Selecteer de resolutie van het item dat u wilt scannen.

Hoe hoger de resolutie (waarde), hoe gedetailleerder de afbeelding.

Instellingen voor het verwerken van afbeeldingen (Image Processing Settings)

Klik op (pijl naar rechts) om het volgende in te stellen.

Opmerking

 • Wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White), worden alleen Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals) en De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image) weergegeven.
Contouren scherper maken (Sharpen outline)

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken.

Opmerking

Doorschijnendheid reduceren (Reduce show-through)
Maakt tekst in een document scherper of vermindert het doorschijnen van tekst in kranten, enzovoort.
Moiré reduceren (Reduce moire)

Reduceert moirépatronen.
Afgedrukte materialen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streeppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand.

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Moiré reduceren (Reduce moire) inschakelt.
Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals)

Detecteert de gescande tekst en corrigeert de hoek (binnen -0,1 tot -10 graden of +0,1 tot +10 graden) van het document.

Belangrijk

 • De volgende typen documenten worden mogelijk niet juist gecorrigeerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  • Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  • Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  • Documenten met weinig tekst
  • Documenten met illustraties/afbeeldingen
  • Handschrift
  • Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals) inschakelt.
De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image)

Roteert de afbeelding automatisch naar de juiste afdrukstand door de afdrukstand van tekst in het gescande document te detecteren.

Belangrijk

 • Alleen tekstdocumenten geschreven in een taal die beschikbaar is voor selectie bij Documenttaal (Document Language) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) worden ondersteund.

 • De afdrukstand van de volgende typen instellingen of documenten wordt mogelijk niet gedetecteerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  • Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  • Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  • Documenten met achtergrondpatronen

B: Gebied Instellingen opslaan

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

Opmerking

 • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
Opslaan in (Save in)

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de doelmap op.

De standaardmap voor opslag is de map Afbeeldingen (Pictures).

Gegevensindeling (Data Format)
U kunt PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) selecteren.
PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

Standaard (Standard)
Deze instelling wordt aanbevolen.
Hoog (High)
Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.

Belangrijk

 • Als Zwart-wit (Black and White) is geselecteerd in de Kleurenmodus (Color Mode), wordt deze optie niet weergegeven.
Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Opmerking

 • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

C: Gebied Instellingen voor de toepassing

Met een toepassing openen (Open with an application)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen wilt verbeteren of corrigeren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een toepassing sturen (Send to an application)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ongewijzigd wilt gebruiken in een toepassing waarmee u door afbeeldingen kunt bladeren of ze kunt organiseren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een map sturen (Send to a folder)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ook wilt opslaan in een andere map dan is opgegeven in Opslaan in (Save in).

In het pop-upmenu kunt u de map selecteren.

Geen toepassing starten (Do not start an application)
De scan wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

Opmerking

 • Als u een toepassing of map wilt toevoegen aan het pop-upmenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de toepassing of map op.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.