naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer)

Klik op het item dat u wilt scannen op het tabblad (Scannen vanaf een computer) om naar de bijbehorende instellingen te schakelen.

In het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer) kunt u de standaardacties instellen voor scannen via IJ Scan Utility Lite.

Belangrijk

 • Welke items worden weergegeven, hangt af van uw scanner of printer, het item dat u wilt scannen of de instellingen.

Opmerking

 • Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer Automatisch scannen (Auto Scan) is geselecteerd.
afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

A: Gebied Scanopties

Bron selecteren (Source Type)

Hiermee kunt u het type item selecteren dat moet worden gescand.

 • Automatisch het item detecteren: Automatisch (Auto)
 • Documenten scannen: Document of Document (glasplaat) (Document (Platen))
 • Documenten scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer): Document, Document (ADF) of Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex))
 • Tijdschriften scannen: Tijdschrift (Magazine)
 • Foto's scannen: Foto (Photo)

Belangrijk

 • Wanneer u documenten scant vanuit de ADF terwijl Automatisch (Auto) is geselecteerd, wordt Papierformaat (Original Size) niet automatisch ingesteld.
 • Door Automatisch (Auto) ondersteunde typen items zijn foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, documenten en BD's/dvd's/cd's.
 • Geef het type item of de grootte op om de volgende typen items te scannen. U kunt niet correct scannen met Automatisch (Auto).

  • Foto's op A4-formaat
  • Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 inch), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  • Items die zijn afgedrukt op dun wit papier
  • Lange, smalle items, zoals panoramafoto's
 • Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
 • Plaats de items op de juiste manier op de plaat, afhankelijk van het type item dat u wilt scannen. Anders worden de items mogelijk niet goed gescand.

  Raadpleeg 'Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)' voor informatie over het plaatsen van items.

 • Wanneer u twee of meer documenten vanuit de ADF scant, plaatst u documenten van hetzelfde formaat, zelfs als Automatisch (Auto) is ingesteld.

Opmerking

 • Om tekst in de afbeelding na het scannen naar tekstgegevens te converteren geeft u Bron selecteren (Source Type) op in plaats van Automatisch (Auto) te selecteren.
 • Als u moiré wilt verminderen, stelt u Bron selecteren (Source Type) in op Tijdschrift (Magazine) of schakelt u het selectievakje Moiré reduceren (Reduce moire) bij Instellingen voor het verwerken van afbeeldingen (Image Processing Settings) in.
 • Selecteer Automatisch (Auto) om Kleurenmodus (Color Mode), Papierformaat (Original Size) en Resolutie (Resolution) automatisch in te stellen.
 • In Automatische scan worden de contouren van de onderwerpen benadrukt. Stel het niveau voor contouren benadrukken in met Niveau van beeld verscherpen (Unsharp Mask Level) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen).
 • Wanneer Document is geselecteerd terwijl documenten in de ADF zijn geplaatst en bij Papierformaat (Original Size) een formaat is geselecteerd dat scannen vanuit de ADF ondersteunt, worden items gescand die in de ADF zijn geplaatst.
 • Als u beide zijden van elk document tegelijk wilt scannen, selecteert u Document (ADF) en schakelt u vervolgens het selectievakje Beide zijden scannen bij het scannen uit de ADF (Scan both sides when scanning from the ADF) in.
Kleurenmodus (Color Mode)
Hier kunt u de kleurenmodus selecteren waarmee het item moet worden gescand.
Papierformaat (Original Size)

Selecteer de grootte van het item dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het papierformaat kunt opgeven. Selecteer een Eenheid (Unit), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik vervolgens op OK.

Opmerking

 • Klik op Standaard (Defaults) om de opgegeven instellingen te herstellen naar de standaardinstellingen.
Papierformaat ADF (ADF Original Size)
Dit wordt weergegeven wanneer u afdrukt vanuit de ADF en Bron selecteren (Source Type) is ingesteld op Automatisch (Auto). Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen vanuit de ADF.
Resolutie (Resolution)

Selecteer de resolutie van het item dat u wilt scannen.

Hoe hoger de resolutie (waarde), hoe gedetailleerder de afbeelding.

Uitvoerresolutie (Output Resolution)

Stel de uitvoerresolutie in. Als u de resolutie wilt gebruiken die in het scherm is ingesteld door op Stuurprog. (Driver) te klikken in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite, selecteert u Zelfde als resolutie (Same as resolution). Als u een aangepaste waarde wilt instellen, selecteert u Aangepast (xxxdpi) (Custom (xxxdpi)). Er kan een uitvoerresolutie van maximaal 19200 dpi worden ingesteld.

Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...)

Dit wordt weergegeven wanneer u Automatisch (Auto), Document of ADF selecteert bij Bron selecteren (Source Type).

Klik om het dialoogvenster Instellingen voor scanstand document (Original Scan Orientation Settings) weer te geven waarin u de afdrukstand en inbindzijde van de documenten die worden gescand vanuit de ADF kunt instellen.

Belangrijk

 • Inbindzijde (Binding Side) kan niet worden opgegeven als alleen de voorzijde van elk document wordt gescand.
Beide zijden scannen bij het scannen uit de ADF (Scan both sides when scanning from the ADF)
Dit wordt weergegeven wanneer u een model gebruikt dat dubbelzijdig scannen vanuit de ADF ondersteunt, en Document of Document (ADF) is geselecteerd bij Bron selecteren (Source Type). Schakel dit selectievakje in als u beide zijden van de documenten vanuit de ADF wilt scannen.
Instellingen voor het verwerken van afbeeldingen (Image Processing Settings)

Klik op (pijl naar rechts) om het volgende in te stellen.

Contouren scherper maken (Sharpen outline)

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken.

Opmerking

Doorschijnendheid reduceren (Reduce show-through)
Maakt tekst in een document scherper of vermindert het doorschijnen van tekst in kranten, enzovoort.
Moiré reduceren (Reduce moire)

Reduceert moirépatronen.

Afgedrukte materialen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streeppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand.

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Moiré reduceren (Reduce moire) inschakelt.
Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals)

Detecteert de gescande tekst en corrigeert de hoek (binnen -0,1 tot -10 graden of +0,1 tot +10 graden) van het document.

Belangrijk

 • De volgende typen documenten worden mogelijk niet juist gecorrigeerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  • Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  • Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  • Documenten met weinig tekst
  • Documenten met illustraties/afbeeldingen
  • Handschrift
  • Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals) inschakelt.
De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image)

Roteert de afbeelding automatisch naar de juiste afdrukstand door de afdrukstand van tekst in het gescande document te detecteren.

Belangrijk

 • Alleen tekstdocumenten die zijn geschreven in de taal die is geselecteerd voor Documenttaal (Document Language) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) worden ondersteund.
 • De afdrukstand van de volgende typen instellingen of documenten wordt mogelijk niet gedetecteerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  • Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  • Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  • Documenten met achtergrondpatronen

  Schakel in dat geval het selectievakje Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings) in en roteer de afbeelding in het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings).

B: Gebied Instellingen opslaan

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

Opmerking

 • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
Opslaan in (Save in)

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de doelmap op.

De standaardmap voor opslag is de map Afbeeldingen (Pictures).

Gegevensindeling (Data Format)

Selecteer de gegevensindeling waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen.

U kunt JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) selecteren.

Opmerking

 • Wanneer Automatisch (Auto) is geselecteerd en de items correct zijn geplaatst, worden de gescande afbeeldingen automatisch opgeslagen in de volgende gegevensindelingen.

  • Foto's, ansichtkaarten, BD's/dvd's/cd's en visitekaartjes: JPEG
  • Tijdschriften, kranten en documenten: PDF

  Raadpleeg 'Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)' voor informatie over het plaatsen van items.

 • Met een netwerkverbinding kan het scannen langer duren dan normaal als u TIFF of PNG instelt bij Gegevensindeling (Data Format).
 • Als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd in Stuurprog. (Driver), kunnen afbeeldingen tot maximaal 9600 x 9600 pixels worden gescand.
JPEG-beeldkwaliteit (JPEG Image Quality)
U kunt de beeldkwaliteit van JPEG-bestanden opgeven.
PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

Standaard (Standard)
Deze instelling wordt aanbevolen.
Hoog (High)
Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.
Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Opmerking

 • Als tekst niet correct kan worden doorzocht, wordt het aanbevolen 300 dpi of hoger te selecteren voor Resolutie (Resolution).
 • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

Scannen van grote afbeeldingen inschakelen (Enable large image scans)

Schakel dit selectievakje in om afbeeldingen van maximaal 21000 x 30000 pixels en 1,8 GB te scannen.

Opmerking

 • Als dit selectievakje niet is geselecteerd kunnen afbeeldingen tot maximaal 10208 x 14032 pixels worden gescand.
Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings)
Hiermee geeft u het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings) na het scannen weer.

C: Gebied Instellingen voor de toepassing

Met een toepassing openen (Open with an application)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen wilt verbeteren of corrigeren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een toepassing sturen (Send to an application)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ongewijzigd wilt gebruiken in een toepassing waarmee u door afbeeldingen kunt bladeren of ze kunt organiseren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een map sturen (Send to a folder)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ook wilt opslaan in een andere map dan is opgegeven in Opslaan in (Save in).

In het pop-upmenu kunt u de map selecteren.

Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen bij e-mails wilt verzenden.

In het pop-upmenu kunt u de e-mailclient opgeven die u wilt starten.

OCR starten (Start OCR)

Selecteer deze optie als u tekst in de gescande afbeelding wilt omzetten in tekstgegevens.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

OCR-toepassing (OCR Application)

Geeft de geëxtraheerde tekst weer in een opgegeven toepassing.

Opmerking

 • Als u een toepassing wilt toevoegen aan het pop-upmenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (plusteken) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u de toepassing op.
Geen toepassing starten (Do not start an application)

De scan wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

Opmerking

 • Als u een toepassing of map wilt toevoegen aan het pop-upmenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de toepassing of map op.
E-mailclient (E-mail Client)

Geef op welke e-mailclient u wilt gebruiken voor het toevoegen van gescande afbeeldingen.

Opmerking

 • Als u een e-mailclient wilt toevoegen aan het pop-upmenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (plusteken) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u de e-mailclient op.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.