naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (Document scannen)

Klik op Document scannen (Document Scan) op het tabblad (Scannen vanaf een computer) om het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)) weer te geven.

In het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)) kunt u geavanceerde scaninstellingen opgeven om items als documenten te scannen.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

Belangrijk

 • Wanneer het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven in IJ PDF Editor, worden alleen de instellingsitems voor Scanopties (Scan Options) weergegeven.

A: Gebied Scanopties

Bron selecteren (Source Type)

Hiermee kunt u het type item selecteren dat moet worden gescand.

 • Documenten scannen: Document of Document (ADF/glasplaat) (Document (ADF/Platen))
 • Tijdschriften scannen: Tijdschrift (Magazine)
 • Documenten scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer): Document (ADF enkelzijdig) (Document (ADF Simplex)), Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex)) of Document (ADF/glasplaat) (Document (ADF/Platen))

Opmerking

 • Wanneer Document (ADF/glasplaat) (Document (ADF/Platen)) is geselecteerd en documenten op de plaat en de ADF worden geplaatst, worden de documenten gescand die op de ADF zijn geplaatst.
Kleurenmodus (Color Mode)
Hier kunt u de kleurenmodus selecteren waarmee het item moet worden gescand.
Papierformaat (Original Size)

Selecteer de grootte van het item dat u wilt scannen.

Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het papierformaat kunt opgeven. Selecteer een Eenheid (Unit), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik vervolgens op OK.

afbeelding: dialoogvenster Aangepast formaat

Opmerking

 • Klik op Standaard (Defaults) om de opgegeven instellingen te herstellen naar de standaardinstellingen.
Resolutie (Resolution)

Selecteer de resolutie van het item dat u wilt scannen.

Hoe hoger de resolutie (waarde), hoe gedetailleerder de afbeelding.

Opmerking

 • Alleen 300 dpi of 400 dpi kan worden ingesteld wanneer OCR starten (Start OCR) is geselecteerd bij Instellingen voor de toepassing (Application Settings).
Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...)

Dit wordt weergegeven wanneer u ADF selecteert bij Bron selecteren (Source Type).

Klik om het dialoogvenster Instellingen voor scanstand document (Original Scan Orientation Settings) weer te geven waarin u de afdrukstand en inbindzijde kunt instellen van de documenten die worden gescand vanuit de ADF.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen voor scanstand origineel

Belangrijk

 • Inbindzijde (Binding Side) kan niet worden opgegeven als alleen de voorzijde van elk document wordt gescand.
Instellingen voor het verwerken van afbeeldingen (Image Processing Settings)

Klik op (plus) om het volgende in te stellen.

Opmerking

 • De weergegeven items hangen af van Bron selecteren (Source Type) en Kleurenmodus (Color Mode).
Automatische documentcorrectie toepassen (Apply Auto Document Fix)

Schakel dit selectievakje in om tekst in een document of tijdschrift scherper te maken en zo de leesbaarheid ervan te verbeteren.

Belangrijk

 • De kleurtint kan afwijken van de bronafbeelding nadat de correcties zijn toegepast. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u deze functie inschakelt.
Contouren scherper maken (Sharpen outline)
Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken.
Doorschijnendheid reduceren (Reduce show-through)
Maakt tekst in een document scherper of vermindert het doorschijnen van tekst in kranten, enzovoort.
Moiré reduceren (Reduce moire)

Reduceert moirépatronen.

Afgedrukte materialen worden weergegeven als een verzameling kleine puntjes. Moiré is een verschijnsel waarbij ongelijkmatige gradatie of een streeppatroon zichtbaar is als foto's of afbeeldingen met fijne punten worden gescand.

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Moiré reduceren (Reduce moire) inschakelt.
Schaduw van rugmarge reduceren (Correct gutter shadow)/Schaduw van rugmarge reduceren (glasplaat) (Correct gutter shadow (platen))

Reduceert schaduwen van rugmarges die tussen pagina's zichtbaar zijn wanneer geopende boekjes worden gescand.

Belangrijk

 • Deze functie is alleen beschikbaar wanneer vanaf de glasplaat wordt gescand.

Opmerking

 • Gebruik in ScanGear (scannerstuurprogramma) het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) om schaduwen van rugmarges te corrigeren wanneer u items met een niet-standaardgrootte of specifieke gebieden scant.
  Raadpleeg voor meer informatie 'Schaduwcorrectie van rugmarge' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.
 • Wanneer u deze functie inschakelt, kan het scannen langer duren dan normaal bij een netwerkverbinding.
Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals)

Detecteert de gescande tekst en corrigeert de hoek (binnen -0,1 tot -10 graden of +0,1 tot +10 graden) van het document.

Belangrijk

 • De volgende typen documenten worden mogelijk niet juist gecorrigeerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Documenten waarvan de tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarvan de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
  • Documenten met zowel verticale als horizontale tekst
  • Documenten met een zeer groot of zeer klein lettertype
  • Documenten met weinig tekst
  • Documenten met illustraties/afbeeldingen
  • Handschrift
  • Documenten met zowel verticale als horizontale lijnen (tabellen)

Opmerking

 • Het scannen neemt meer tijd in beslag als u Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals) inschakelt.
De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image)

Roteert de afbeelding automatisch naar de juiste afdrukstand door de afdrukstand van tekst in het gescande document te detecteren.

Belangrijk

 • Alleen tekstdocumenten die zijn geschreven in de taal die is geselecteerd voor Documenttaal (Document Language) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) worden ondersteund.
 • De afdrukstand van de volgende typen instellingen of documenten wordt mogelijk niet gedetecteerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.

  • Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi
  • Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten
  • Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
  • Documenten met achtergrondpatronen

  Schakel in dat geval het selectievakje Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings) in en roteer de afbeelding in het dialoogvenster Instellingen opslaan.

B: Gebied Instellingen opslaan

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

Opmerking

 • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
Opslaan in (Save in)

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het keuzemenu, klikt u op Toevoegen (Add) in het dialoogvenster Doelmap selecteren (Select Destination Folder) dat wordt weergegeven en geeft u de doelmap op.

Standaard worden de volgende mappen gebruikt als opslaglocatie.

 • Windows 10/Windows 8.1:

  map Documenten (Documents)

 • Windows 7:

  map Mijn documenten (My Documents)

Gegevensindeling (Data Format)

Selecteer de gegevensindeling waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen.

U kunt JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) selecteren.

Belangrijk

 • U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).
 • Wanneer Canon IJ PDF Editor wordt geselecteerd bij Met een toepassing openen (Open with an application), kan alleen PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) worden geselecteerd.
 • Wanneer OCR starten (Start OCR) is geselecteerd in Instellingen voor de toepassing (Application Settings) kunt u PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) niet selecteren.

Opmerking

 • Met een netwerkverbinding kan het scannen langer duren dan normaal als u TIFF of PNG instelt bij Gegevensindeling (Data Format).
PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

Standaard (Standard)
Deze instelling wordt aanbevolen.
Hoog (High)
Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
 • Als Zwart-wit (Black and White) is geselecteerd in de Kleurenmodus (Color Mode), wordt deze optie niet weergegeven.
JPEG-beeldkwaliteit (JPEG Image Quality)

U kunt de beeldkwaliteit van JPEG-bestanden opgeven.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als JPEG/Exif is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Belangrijk

 • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).

Opmerking

 • Als tekst niet correct kan worden doorzocht, wordt het aanbevolen 300 dpi of hoger te selecteren voor Resolutie (Resolution).
 • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings)

Hiermee wordt na het scannen het dialoogvenster Instellingen opslaan weergegeven.

Belangrijk

 • Als Met een toepassing openen (Open with an application) is geselecteerd in Instellingen voor de toepassing (Application Settings) en Canon IJ PDF Editor is ingesteld, wordt deze optie niet weergegeven.

C: Gebied Instellingen voor de toepassing

Met een toepassing openen (Open with an application)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen wilt verbeteren of corrigeren.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Naar een toepassing sturen (Send to an application)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ongewijzigd wilt gebruiken in een toepassing waarmee u door afbeeldingen kunt bladeren of ze kunt organiseren.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Naar een map sturen (Send to a folder)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ook wilt opslaan in een andere map dan is opgegeven in Opslaan in (Save in).

U kunt de map in het keuzemenu opgeven.

Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen bij e-mails wilt verzenden.

U kunt de gewenste e-mailclient opgeven in het keuzemenu.

OCR starten (Start OCR)

Selecteer deze optie als u tekst in de gescande afbeelding wilt omzetten in tekstgegevens.

U kunt de toepassing in het keuzemenu opgeven.

Geen toepassing starten (Do not start an application)
De scan wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

Opmerking

 • Als u een toepassing of map wilt toevoegen aan het keuzemenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het keuzemenu, klikt u op Toevoegen (Add) in het dialoogvenster Toepassing selecteren (Select Application) of Doelmap selecteren (Select Destination Folder) dat wordt weergegeven en geeft u de toepassing of map op.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.