SU059W

Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

Zistite, ako treba umiestniť položky na predlohové sklo alebo automatický podávač dokumentov (APD) skenera alebo tlačiarne. Položky musíte umiestniť správne podľa typu skenovanej položky. V opačnom prípade sa položky nemusia správne naskenovať.

Dôležité
 • Na kryt dokumentov neklaďte predmety. Po otvorení krytu dokumentov môžu predmety spadnúť do skenera alebo tlačiarne a spôsobiť poruchu.

 • Pri skenovaní zatvorte kryt dokumentov.

 • Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela ani displeja LCD (Displej z tekutých kryštálov). Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

Umiestnenie položiek (predlohové sklo)

Umiestnenie dokumentov (automatický podávač dokumentov (APD))

Umiestnenie položiek (predlohové sklo)

Položky umiestňujte podľa nasledujúceho postupu, aby sa pri skenovaní automaticky zistil ich typ alebo veľkosť.

Dôležité
 • Ak pri skenovaní vyberáte veľkosť papiera v aplikácii IJ Scan Utility alebo ScanGear (ovládači skenera), zarovnajte horný roh položky s rohom označeným šípkou (značkou zarovnania) na predlohovom skle.

 • Pri skenovaní nemožno presne orezať fotografie obstrihnuté na rôzne tvary ani položky menšie ako 3 cm (1,2 palca) štvorcové.

 • Reflexné etikety diskov sa nemusia naskenovať tak, ako ste očakávali.

Fotografie, pohľadnice, vizitky alebo disky BD/DVD/CD Časopisy, noviny alebo dokumenty
Obrázok: skenovanie fotografií, pohľadníc, vizitiek alebo diskov BD/DVD/CD

Umiestnenie jednej položky

Položku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol, pričom medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovanou oblasťou) a položkou nechajte priestor aspoň 1 cm (0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie jednej položky
Dôležité
 • Veľké položky (napríklad fotografie veľkosti A4) presahujúce cez okraje alebo šípku (značku zarovnania) predlohového skla možno uložiť ako súbory PDF. Ak chcete ukladať v inom formáte než PDF, pred skenovaním vyberte formát údajov.

Umiestnenie viacerých položiek

Medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovanou oblasťou) a položkami, ako aj jednotlivými položkami nechajte priestor aspoň 1 cm (0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie viacerých položiek

viac ako 1 cm (0,4 palca)

Poznámka
 • Môžete umiestniť až 12 položiek.

 • Ak v dialógovom okne nastavení aplikácie IJ Scan Utility začiarknete políčko Komprimovať naskenované obrázky pri prenose (Compress scanned images upon transfer), môžete umiestniť až štyri položky.

 • Poloha šikmých položiek (10 alebo menej stupňov) sa koriguje automaticky.

Obrázok: skenovanie časopisov, novín alebo dokumentov

Položku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol a jej horný roh zarovnajte s rohom označeným šípkou (značkou zarovnania) na predlohovom skle. Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie a zarovnanie položky so šípkou na predlohovom skle
Dôležité
 • Podrobné informácie o častiach, v ktorých nemožno skenovať dokumenty, nájdete v časti „Umiestnenie originálov“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

Umiestnenie dokumentov (automatický podávač dokumentov (APD))

Dôležité
 • Nenechávajte hrubé položky na predlohovom skle pri skenovaní z podávača APD.

  Mohlo by dôjsť k zaseknutiu papiera.

 • Pri skenovaní najmenej dvoch dokumentov umiestnite a zarovnajte dokumenty rovnakej veľkosti.

 • Podrobné informácie o podporovaných veľkostiach dokumentov pri skenovaní z podávača APD nájdete v časti „Originály, ktoré možno použiť“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

 1. Otvorte zásobník dokumentov.

  Obrázok: otvorenie zásobníka dokumentov
 2. Umiestnite dokumenty do podávača APD a potom nastavte vodiace lišty dokumentov podľa šírky dokumentov.

  Dokumenty vkladajte lícovou stranou nahor, kým nezaznie pípnutie.

  Ak chcete skenovať obe strany dokumentov, dokumenty umiestnite lícovou stranou nahor.

  Obrázok: umiestnenie dokumentov do podávača APD
Na začiatok strany