<ตั้งค่าปลายทาง (Set Destination)>

การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมุดที่อยู่จะแสดงรายการพร้อมคำอธิบาย

<PIN สมุดที่อยู่ (Address Book PIN)>

ระบุรหัส PIN และต้องป้อนรหัสนั้นเพื่อเพิ่มรายการใหม่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่ในสมุดที่อยู่ การลงทะเบียนการใช้งานสมุดที่อยู่
6CC7-098