<การปรับ/บำรุงรักษา (Adjustment/Maintenance)>

รายการ
คำอธิบาย
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการปรับคุณภาพของภาพสำหรับการพิมพ์
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชั่นการทำความสะอาด
6CC7-08W