preskočiť na hlavný text

Zmena prevádzkového režimu tlačiarne

V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami tlačiarne.

Pri konfigurácii položky Vlastné nastavenia (Custom Settings) postupujte takto:

Vlastné nastavenia (Custom Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:

  Zabrániť odretiu papiera (Prevent paper abrasion)
  Tlačiareň môže počas tlače s vysokou hustotou zväčšiť vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a papierom, aby sa zabránilo odretiu papiera.
  Začiarknutím tohto políčka zabránite odretiu papiera.
  Zarovnať hlavy manuálne (Align heads manually)
  Funkcia Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) na karte Údržba (Maintenance) je zvyčajne nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy, môžete ju však zmeniť aj na manuálne zarovnanie tlačovej hlavy.
  Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú hlavu manuálne.
  Začiarknutím tohto políčka môžete tlačovú hlavu zarovnať manuálne. Ak chcete tlačovú hlavu zarovnať automaticky, začiarknutie políčka zrušte.
  Zabrániť podaniu dvoch papierov (Prevent paper double-feed)
  Toto políčko začiarknite iba v prípade, ak tlačiareň naraz podáva viacero hárkov obyčajného papiera.

  Dôležité

  • Používaním tejto funkcie sa zníži rýchlosť tlače.
  Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])
  Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku (Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
  Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.

  Dôležité

  • Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.
  Nezisťovať nezhodu nastavení papiera pri tlači z počítača (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)
  Keď tlačíte dokumenty z počítača a nastavenia papiera v ovládači tlačiarne sa nezhodujú s informáciami o papieri v kazete uloženými v tlačiarni, toto nastavenie zakáže zobrazenie hlásenia a umožní pokračovať v tlači.
  Ak chcete zakázať zisťovanie nezhodných nastavení papiera, začiarknite toto políčko.
  Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)
  Môžete nastaviť dĺžku prestávky tlačiarne do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
  Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
  Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.
 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Tlačiareň bude odteraz používať upravené nastavenia.