preskočiť na hlavný text

Skôr ako začnete

Poznámky o používaní príručky online

 • Reprodukovanie, pozmeňovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek textu, fotografie alebo obrázka zverejneného v príručke Príručka online (ďalej označované ako „táto príručka“), či už vcelku, alebo ktorejkoľvek časti, je zakázané.
 • Spoločnosť Canon má právo zmeniť alebo odstrániť obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Okrem toho môže spoločnosť Canon pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie tejto príručky z nevyhnutných dôvodov. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie zákazníkov, ktoré vznikne v dôsledku zmien alebo odstránenia informácií v tejto príručke, prípadne v dôsledku pozastavenia alebo zastavenia poskytovania tejto príručky.
 • Hoci sa obsah tejto príručky pripravil s maximálnou možnou starostlivosťou, v prípade, keď nájdete akékoľvek nesprávne alebo chýbajúce informácie, obráťte sa na servisné stredisko.
 • Popisy v tejto príručke sú v zásade založené na produkte v čase začínajúceho predaja.
 • Táto príručka neobsahuje príručky všetkých produktov predávaných spoločnosťou Canon. Pri používaní produktu, ktorý nie je popísaný v tejto príručke, sa riaďte príručkou dodanou s príslušným produktom.

Ako tlačiť

Na vytlačenie tejto príručky použite funkciu tlače webového prehľadávača.

Ak chcete nastaviť tlač farby pozadia a obrázkov, postupujte podľa krokov nižšie.

Poznámka

 • V systéme Windows 8 tlačte vo verzii pre pracovnú plochu.
 • V programe Internet Explorer 9, 10 alebo 11

  1. Vyberte ikonu (Nástroje) > Tlačiť (Print) > Nastavenie strany... (Page setup...).
  2. Začiarknite políčko Tlačiť farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
 • V programe Internet Explorer 8

  1. Ak chcete zobraziť ponuky, stlačte kláves Alt.
   Ponuky zobrazíte aj tak, že v ponuke Nástroje (Tools) vyberiete položky Panely s nástrojmi (Toolbars) > Panel ponúk (Menu Bar).
  2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
  3. Začiarknite políčko Tlačiť farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
 • V programe Mozilla Firefox

  1. Ak chcete zobraziť ponuky, stlačte kláves Alt.
   Ponuky zobrazíte aj tak, že kliknete na položku Firefox, potom na položku Možnosti (Options) a po kliknutí na šípku doprava vyberiete položku Panel ponúk (Menu Bar).
  2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
  3. V časti Formát a možnosti (Format & Options) začiarknite políčko Tlačiť pozadie (farby a obrázky) (Print Background (colors & images)).
 • V programe Google Chrome

  1. Vyberte položku (Ponuka Chrome) > Tlačiť... (Print...).
  2. V časti Možnosti (Options) začiarknite políčko Farby a obrázky na pozadí (Background colors & images).