preskočiť na hlavný text

Brána firewall

Brána firewall je funkcia bezpečnostného softvéru nainštalovaného v počítači alebo operačného systému počítača a predstavuje systém určený na zabránenie neoprávnenému prístupu k sieti.

Opatrenia pri povolení funkcie brány firewall

 • Funkcia brány firewall môže obmedzovať komunikáciu medzi tlačiarňou a počítačom. Môže sa tým zakázať nastavenie a komunikácia tlačiarne.

 • V závislosti od funkcie brány firewall bezpečnostného softvéru alebo operačného systému sa počas nastavovania tlačiarne môže zobraziť výzva na povolenie alebo zakázanie komunikácie. V takom prípade povoľte komunikáciu.

 • Ak používate aplikáciu IJ Network Tool, v závislosti od funkcie brány firewall bezpečnostného softvéru sa môže zobraziť výzva na povolenie alebo zakázanie komunikácie. V takom prípade povoľte komunikáciu.

 • Pokiaľ tlačiareň nemôžete nastaviť, dočasne vypnite funkciu brány firewall bezpečnostného softvéru alebo operačného systému.

  Dôležité

  • Ak inaktivujete funkciu brány firewall, odpojte svoju sieť od internetu.

 • Niektoré aplikácie (napríklad softvér na konfiguráciu siete) menia nastavenia brány firewall. Nastavenia takejto aplikácie vopred skontrolujte.

 • Ak je pre používanú tlačiareň vybraté nastavenie Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically), adresa IP sa zmení pri každom pripojení tlačiarne k sieti. V závislosti od nastavení brány firewall sa tým môže zakázať nastavenie a komunikácia tlačiarne. V takom prípade zmeňte nastavenia brány firewall alebo tlačiarni priraďte pevnú adresu IP. Adresu IP možno nastaviť pomocou aplikácie IJ Network Tool.

  Zmena nastavení na karte Bezdrôtová sieť LAN

  Zmena nastavení na karte Káblová sieť LAN

  Pri priraďovaní pevnej adresy IP tlačiarni musíte zadať adresu IP, s ktorou počítač dokáže komunikovať.

Poznámka

 • Informácie o nastaveniach brány firewall operačného systému alebo bezpečnostného softvéru nájdete v príručke počítača alebo softvéru, prípadne sa obráťte na jeho výrobcu.