preskočiť na hlavný text

Umiestnenie disku podporujúceho tlač

Ak chcete tlačiť na disk podporujúci tlač, umiestnite ho do zásobníka diskov dodaného s tlačiarňou a potom zásobník vložte do tlačiarne.

Dôležité

 • Zásobník diskov nevkladajte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie disku podporujúceho tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
 1. Opatrne otvorte predný kryt (A).

 2. Po zobrazení správy s výzvou na vloženie disku podporujúceho tlač otvorte vodiacu lištu zásobníka diskov (B).

 3. Disk podporujúci tlač vložte tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor.

  Dôležité

  • Skôr než do zásobníka diskov vložíte disk podporujúci tlač, skontrolujte, či nie je zásobník diskov znečistený.
  • Pri vkladaní disku podporujúceho tlač do zásobníka diskov sa nedotýkajte strany disku určenej na tlač ani zrkadielok (C) na zásobníku diskov.
 4. Zásobník diskov vložte do tlačiarne.

  Dôležité

  • Zásobník diskov nevkladajte, kým je tlačiareň v činnosti (indikátor NAPÁJANIE (POWER) bliká na bielo).

  Poznámka

  • Po uplynutí zadaného času sa môže zásobník diskov vysunúť. V takom prípade vložte zásobník diskov podľa pokynov na obrazovke.
  1. Zásobník diskov umiestnite na vodiacu lištu zásobníka diskov.

  2. Zásobník diskov vkladajte priamo, kým nebude šípka () na vodiacej lište zásobníka diskov takmer zarovnaná so šípkou () na zásobníku diskov.

   Dôležité

   • Zásobník diskov nevkladajte za šípku () vyznačenú na vodiacej lište zásobníka diskov.