preskočiť na hlavný text

Upozornenia pri tlači na disk podporujúci tlač

 • Používajte zásobník diskov dodaný s tlačiarňou. Na jeho hornej strane sa nachádza písmeno „L“.
 • Netlačte na disky podporujúce tlač, ktoré nie sú kompatibilné s tlačou na atramentovej tlačiarni. Atrament nemusí vyschnúť a môže spôsobiť problémy so samotným diskom alebo zariadeniami, do ktorých ho vložíte.
 • Netlačte na stranu disku podporujúceho tlač, ktorá je určená na zápis údajov. Údaje zaznamenané na diskoch budú v takom prípade nečitateľné.
 • Disky podporujúce tlač držte za okraje. Nedotýkajte sa vrchnej strany (strany určenej na tlač) ani strany určenej na zápis údajov.
 • Skôr než do zásobníka diskov vložíte disk podporujúci tlač, odstráňte zo zásobníka diskov všetky nečistoty. Ak disk vložíte do znečisteného zásobníka diskov, môže sa poškodiť povrch určený na zápis údajov.
 • Po tlači nechajte potlačenú stranu disku voľne zaschnúť. Na vysušenie atramentu nepoužívajte sušič na vlasy ani disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Kým atrament nezaschne, nedotýkajte sa potlačeného povrchu.
 • Zásobník diskov nevkladajte, kým je tlačiareň v činnosti.
 • Počas tlače na disky podporujúce tlač nevyberajte zásobník diskov. Mohli by ste poškodiť tlačiareň, zásobník diskov alebo disk.
 • Dbajte na to, aby ste neznečistili ani nepoškriabali zrkadielka na zásobníku diskov. Tlačiareň nemusí rozpoznať vloženie disku podporujúceho tlač, prípadne tlač nemusí byť zarovnaná. Ak sa zrkadielka na zásobníku diskov znečistia, utrite zrkadielko mäkkou a suchou handričkou, pričom dajte pozor, aby ste nepoškriabali platňu.
 • Dávajte pozor, aby ste neohli ani neodlúpili priehľadnú fóliu na vstupnom okraji zásobníka diskov. Zásobník diskov by sa nemusel správne pripojiť.
 • Ak použijete iný softvér ako My Image Garden, zásobník diskov sa môže znečistiť.
 • Po tlači na disky podporujúce tlač vždy zatvorte vodiacu lištu zásobníka diskov.
 • Z dôvodu zachovania optimálnej kvality tlače sa odporúča, aby ste pri nepretržitej tlači na viac ako desať diskov zastavili tlač vždy po desiatich diskoch.

  Ak chcete zastaviť operáciu tlače, vyberte zásobník diskovtlačiarne a zatvorte vodiacu lištu zásobníka diskov. Po uplynutí približne troch minút otvorte vodiacu lištu zásobníka diskov, vložte zásobník diskov do tlačiarne a pokračujte v tlači.