preskočiť na hlavný text

Opatrenia na bezpečnú prepravu tlačiarne

Pri premiestňovaní tlačiarne nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

Dôležité

 • Tlačiareň zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
 • Kazetu FINE nechajte vloženú v tlačiarni a stlačením tlačidla ZAP./POKRAČOVAŤ (ON/RESUME) vypnite napájanie. To tlačiarni umožní automaticky nasadiť na tlačovú hlavu ochranné viečko, ktoré ju chráni pred vyschnutím.
 • Po zabalení škatuľu s tlačiarňou nenakláňajte, neotáčajte nabok ani spodnou stranou nahor. V opačnom prípade môže atrament počas prepravy vytiecť a poškodiť tlačiareň.
 • Ak prepravu tlačiarne zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana tlačiarne bude smerovať nadol. Škatuľu označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO!“.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Skontrolujte, či nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER), a vytiahnite napájací kábel.

  Dôležité

  • Tlačiareň neodpájajte, kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti alebo bliká na zeleno, pretože to môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie tlačiarne, a znemožniť tlač na tlačiarni.
 3. Zasuňte výstupný zásobník papiera a jeho vysúvaciu časť a zatvorte podperu papiera.

 4. Vytiahnite kábel tlačiarne z počítača aj z tlačiarne a potom z tlačiarne vytiahnite napájací kábel.

 5. Pomocou lepiacej pásky zabezpečte všetky kryty na tlačiarni, aby sa počas prenosu neotvorili. Potom tlačiareň zabaľte do igelitového vreca.

 6. Pri balení tlačiarne do škatule pripevnite k tlačiarni ochranný materiál.