preskočiť na hlavný text

Výmena kazety FINE

Keď sa vyskytnú upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúceho množstva atramentu, indikátor Alarm bude blikať na oranžovo, aby vás informoval o chybe. Spočítajte počet bliknutí a vykonajte príslušné opatrenia.

Poznámka

 • Informácie o kompatibilnej kazete FINE nájdete v tlačenej príručke Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu FINE, postupujte nasledujúcim spôsobom.

Dôležité

 • Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (A) ani dýzy tlačovej hlavy (B) na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, tlačiareň nemusí správne tlačiť.

 • Vybratú kazetu FINE okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte tlačiareň bez kazety FINE.
 • Kazetu FINE vymieňajte len za novú kazetu. Po vložení použitej kazety FINE sa môžu upchať dýzy.

  Okrem toho pri použití takejto kazety FINE tlačiareň nebude môcť správne informovať, kedy treba kazetu FINE vymeniť.

 • Kazetu FINE po vložení nevyberajte z tlačiarne a nenechávajte ju vonku. Spôsobilo by to vyschnutie kazety FINE a pri jej opätovnom vložení by nemusela tlačiareň správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu FINE do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

Poznámka

 • Ak sa v kazete FINE minie atrament, určitý čas môžete tlačiť s farebnou alebo čiernou kazetou FINE, v ktorej ostal atrament. V porovnaní s tlačou s oboma kazetami sa však môže znížiť kvalita tlače. Na dosiahnutie optimálnej kvality odporúčame použiť novú kazetu FINE.

  Dokonca aj pri tlači len použitím jedného atramentu nechajte prázdnu kazetu FINE vloženú. Ak sa farebná kazeta FINE alebo čierna kazeta FINE nevloží, dôjde k chybe a tlačiareň nebude môcť tlačiť.

  Informácie o konfigurácii tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie kazety s atramentom, ktorá sa má používať.

 • Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

  Farebný aj čierny atrament sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie správnej činnosti tlačiarne. Keď sa v kazete FINE minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Zasuňte výstupný zásobník papiera a jeho vysúvaciu časť.

 3. Otvorte kryt.

  Držiak kazety FINE sa posunie na miesto vyhradené na výmenu.

  Upozornenie

  • Držiak kazety FINE násilne nezastavujte ani neposúvajte. Nedotýkajte sa držiaka kazety FINE, kým sa úplne nezastaví.

  Dôležité

  • Vnútro tlačiarne môže byť znečistené atramentom. Pri výmene kazety FINE dávajte pozor, aby ste si nezašpinili ruky ani oblečenie. Atrament môžete z vnútra tlačiarne jednoducho zotrieť pomocou papierovej vreckovky alebo podobného materiálu.

   Podrobné informácie o čistení nájdete v príručke Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie.

  • Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri tlačiarne.
  • Ak bol kryt otvorený viac ako 10 minút, držiak kazety FINE sa môže posunúť a rozsvieti sa indikátor Alarm. V takom prípade zatvorte kryt a znova ho otvorte.
 4. Vyberte prázdnu kazetu FINE.

  1. Zatláčajte kazetu FINE nadol, kým s kliknutím nezapadne na miesto.

  2. Vyberte kazetu FINE.

  Dôležité

  • kazetou FINE zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.
  • Prázdnu kazetu FINE znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
 5. Pripravte novú kazetu FINE.

  1. Vyberte kazetu FINE z obalu a opatrne odstráňte ochrannú pásku (C).

  Dôležité

  • Ak budete kazetou FINE triasť, môže sa z nej vyliať atrament a zašpiniť vaše ruky a okolie. kazetou FINE zaobchádzajte opatrne.
  • Dávajte pozor, aby ste svoje ruky a okolie nezašpinili atramentom nachádzajúcim sa na odstránenej ochrannej páske.
  • Ochrannú pásku po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
  • Nedotýkajte sa elektrických kontaktov ani dýzy tlačovej hlavy na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, tlačiareň nemusí správne tlačiť.
 6. Vkladá sa doň kazeta FINE.

  1. Do držiaka kazety FINE vložte novú kazetu FINE.

   Farebná kazeta FINE sa vkladá do ľavej zásuvky a čierna kazeta FINE do pravej zásuvky.

   Dôležité

   • Kazetu FINE vkladajte opatrne, aby nenarazila na elektrické kontakty na držiaku kazety FINE.

  2. Pevne zatláčajte kazetu FINE dovnútra a nahor, až kým nezapadne na miesto.

  Dôležité

  • Skontrolujte, či je kazeta FINE správne vložená.

  • Ak nie je vložená farebná kazeta FINE ani čierna kazeta FINE, tlačiareň nemôže tlačiť. Vždy vložte obe kazety.
 7. Zatvorte kryt.

  Poznámka

  • Ak po zatvorení krytu svieti alebo bliká indikátor Alarm na oranžovo, vykonajte príslušné opatrenia.

  • Tlačiareň môže počas tejto operácie vydávať zvuky.
 8. Nastavte polohu tlačovej hlavy.

  Po výmene kazety FINE zarovnajte tlačovú hlavu.