preskočiť na hlavný text

Opatrenia na bezpečnú prepravu tlačiarne

Pri premiestňovaní tlačiarne nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

Dôležité

 • Tlačiareň zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
 • Tlačiareň vždy prepravujte s vloženými kazetami s atramentom. Ak budete tlačiareň prepravovať bez kaziet s atramentom, atrament v tlačovej hlave môže vytiecť.
 • Tlačovú hlavukazetu s atramentom nechajte vložené v tlačiarni a stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite napájanie. To tlačiarni umožní automaticky nasadiť na tlačovú hlavu ochranné viečko, ktoré ju chráni pred vyschnutím.
 • Po zabalení škatuľu s tlačiarňou nenakláňajte, neotáčajte nabok ani spodnou stranou nahor. V opačnom prípade môže atrament počas prepravy vytiecť a poškodiť tlačiareň.
 • Ak prepravu tlačiarne zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana tlačiarne bude smerovať nadol. Škatuľu označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO!“.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Skontrolujte, či nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER), a odpojte napájací kábel.

  Dôležité

  • Tlačiareň neodpájajte, kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti alebo bliká, pretože to môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie tlačiarne a znemožniť tlač na tlačiarni.
 3. Vyberte kazety z tlačiarne a potom ju skráťte až po miesto zasunutia po vybratí papiera.

 4. Zatvorte podperu výstupného zásobníka a potom zasuňte vysúvaciu časť výstupného zásobníkavýstupný zásobník papiera.

 5. Znova vložte kazety.

 6. Vytiahnite kábel tlačiarne z počítača aj z tlačiarne a potom z tlačiarne vytiahnite napájací kábel.

 7. Pomocou lepiacej pásky zabezpečte všetky kryty na tlačiarni, aby sa počas prenosu neotvorili a aby z tlačiarne nevypadli kazety. Potom tlačiareň zabaľte do igelitového vreca.

 8. Pri balení tlačiarne do škatule pripevnite k tlačiarni ochranný materiál.