preskočiť na hlavný text

Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

Zariadenie je nastavené tak, aby faxy odosielalo a prijímalo v režime ECM (Error Correction Mode – Režim opravy chýb). Ak je faxové zariadenie prijímateľa kompatibilné s režimom ECM, v režime ECM sa automaticky opravia chyby a opätovne odošle fax.

Poznámka

  • Ak faxové zariadenie odosielateľa alebo prijímateľa nie je kompatibilné s režimom ECM, fax sa odošle alebo prijme bez automatickej opravy chýb.

  • Ak chcete prijímať farebné faxy, uistite sa, že je položka ECM príjem (ECM RX) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavená na hodnotu ZAP. (ON).

    Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

    Ak chcete zakázať odosielanie a prijímanie v režime ECM, položky ECM odosl. (ECM TX)ECM príjem (ECM RX) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) nastavte na hodnotu VYP. (OFF).

  • Po povolení režimu ECM môže prenos trvať dlhšie.