preskočiť na hlavný text

Čistenie podávača APD (automatický podávač dokumentov)

Podávač APD (automatický podávač dokumentov) čistite mäkkou čistou suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Dôležité

 • Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte napájací kábel.

  • Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte napájací kábel, skontrolujte, či zariadenie dokončilo odosielanie alebo prijímanie všetkých faxov.
  • Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.
  • Po odpojení napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte napájací kábel, odošlite alebo vytlačte potrebný dokument, prípadne ho uložte na jednotku USB flash.
 • Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch.
 • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie jeho povrchu.
 1. Otvorte zásobník dokumentov.

 2. Otvorte kryt podávača dokumentov.

 3. Pripravenou handričkou zotrite z vnútra krytu podávača dokumentov (A) všetok prach z papiera.

 4. Po zotretí zatlačením zatvorte kryt podávača dokumentov, až kým nezapadne na miesto.

 5. Zatvorte zásobník dokumentov.