preskočiť na hlavný text

Čistenie vonkajších častí zariadenia

Použite mäkkú a suchú handričku na čistenie okuliarov a opatrne ňou utrite nečistoty na povrchu. V prípade potreby pred čistením vyhlaďte záhyby na handričke.

Dôležité

  • Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte napájací kábel.

    • Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte napájací kábel, skontrolujte, či zariadenie dokončilo odosielanie alebo prijímanie všetkých faxov.
    • Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.
    • Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte napájací kábel, odošlite alebo vytlačte potrebný dokument, prípadne ho uložte na jednotku USB flash.
  • Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch.
  • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie jeho povrchu.