preskočiť na hlavný text

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej hlavy.

Poznámka

 • Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne.

  Vymeňte kazetu FINE, v ktorej je nedostatok atramentu.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera (vrátane recyklovaného papiera) veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite biely papier, ktorý je čistý na obidvoch stranách.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Do predného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 4. Vytlačte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Zarovnanie hlavy (Head alignment) a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Vytlačí sa hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

   Dôležité

   • Na hárku na zarovnanie tlačovej hlavy sa nedotýkajte vytlačených častí. Ak sa hárok zašpiní alebo pokrčí, nemusí sa správne naskenovať.
   • Ak sa hárok na zarovnanie tlačovej hlavy nevytlačí správne, stlačte tlačidlo Stop a proces zopakujte od začiatku.
 5. Naskenovaním hárka na zarovnanie tlačovej hlavy upravte polohu tlačovej hlavy.

  1. Skontrolujte hlásenie a na ploché predlohové sklo položte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

   Hárok na zarovnanie tlačovej hlavy vložte VYTLAČENOU STRANOU SMEROM NADOL a značku v jeho pravom dolnom rohu zarovnajte so značkou zarovnania .

   Poznámka

   • Hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nenaskenuje, ak ho vložíte do podávača APD (automatický podávač dokumentov).
  2. Opatrne zatvorte kryt dokumentov a stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

   Zariadenie začne skenovať hárok na zarovnanie tlačovej hlavy a automaticky upraví polohu tlačovej hlavy.

   Po nastavení polohy tlačovej hlavy odoberte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy z plochého predlohového skla.

   Dôležité

   • Kým sa poloha tlačovej hlavy nenastaví, neotvárajte kryt dokumentov ani nepremiestňujte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy položený na plochom predlohovom skle.
   • Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, stlačením tlačidla OK zrušte chybu a vykonajte príslušné opatrenia.

Poznámka

 • Ak ani po nastavení polohy tlačovej hlavy podľa uvedeného postupu nie sú výsledky tlače uspokojivé, nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne prostredníctvom počítača.

 • Ak chcete vytlačiť a skontrolovať hodnoty aktuálneho nastavenia polohy tlačovej hlavy, z ponuky Údržba (Maintenance) vyberte položku Hodn. zar. tlač.hlavy (Print align value).