FA029W

Zmena nastavení papiera

Zariadenie tlačí prijaté faxy na papier, ktorý ste predtým vložili do zariadenia. Pomocou ovládacieho panela môžete zmeniť nastavenia papiera určeného na tlač faxov. Skontrolujte, či nastavenia vyhovujú vloženému papieru.

Dôležité
 • Ak sa veľkosť vloženého papiera líši od veľkosti určenej v nastavení veľkosti papiera, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Chyba pri výstupe faxu (FAX output error) Skontrolujte veľkosť strany a vyberte možnosť . (Check the page size and select .). V takom prípade vložte papier rovnakej veľkosti, aká je určená v nastavení veľkosti papiera, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

 • Ak nie je vložený papier alebo ak sa počas tlače minul, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Chyba pri výstupe faxu (FAX output error) Žiadny papier. Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a po dokončení stlačte tlačidlo . (No paper. Check the following and press when finished.). V takom prípade vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Poznámka
 • Ak odosielateľ odošle dokument s väčšou veľkosťou než Letter alebo Legal, napríklad dokument veľkosti 11 x 17 palcov, zariadenie odosielateľa môže odosielaný fax automaticky zmenšiť, rozdeliť alebo odoslať len časť originálu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 4. Vyberte položku Nastavenia faxového papiera (FAX paper settings) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia faxového papiera (FAX paper settings).

 5. Zadajte nastavenia.

  Pomocou tlačidiel NAHORNADOL zmeňte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak vyberiete neprípustné nastavenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Detaily chyby (Error details). V takom prípade potvrďte hlásenie stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) a potom zmeňte nastavenie.

  1. Veľk. str. (Page size)

   Vyberte veľkosť strany z možností A4, Letter a Legal.

  2. Typ (Type)

   Vyberte možnosť Obyčajný papier (Plain paper).

  3. Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting)

   Vyberte obojstrannú alebo jednostrannú tlač.

   Obojstranná tlač je dostupná pre čiernobiele faxy. Farebné faxy sa bez ohľadu na toto nastavenie vytlačia iba na jednu stranu papiera.

   Po nastavení položky Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) na hodnotu Obojstr. (2-sided) stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function) a zadajte stranu zošitia.

   Poznámka
   • Keď je položka Veľk. str. (Page size) nastavená na hodnotu A4 alebo Letter, prijaté faxy sa vytlačia na obe strany papiera.

 6. Stlačte tlačidlo OK.

  Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka ponuky faxovania.

Na začiatok strany