preskočiť na hlavný text

Kopírovanie so zoraďovaním kópií

Keď vyberiete možnosť ZAP. (ON) v ponuke Zoradiť (Collate) na karte Ponuka kopírovania (Copy menu), pri viacnásobnom kopírovaní viacstranových dokumentov môžete získať zoradené výtlačky. Originály môžete navyše skopírovať na obe strany papiera.

  • Keď je vybratá možnosť ZAP. (ON):

  • Po výbere položky VYP. (OFF):

Poznámka

  • Pri používaní tejto funkcie vložte originál do podávača APD.

  • Počet strán, ktoré zariadenie dokáže načítať, sa líši v závislosti od originálu. Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť je plná (Memory is full), znížte počet pôvodných strán určených na skenovanie a skúste kopírovanie zopakovať.