preskočiť na hlavný text

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Pomocou číselných tlačidiel môžete zadávať alebo upravovať rôzne informácie, napríklad názov jednotky alebo meno prijímateľa v adresári.

Prepnutie režimu zadávania znakov

Každým stlačením tlačidla Tón (Tone) sa režim zadávania znakov zmení v tomto poradí: režim malých písmen (:a), režim veľkých písmen (:A), režim čísel (:1).

Aktuálny režim zadávania znakov sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja LCD.

Obrázok: displej LCD

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Stlačením tlačidla Tón (Tone) zmeňte režim zadávania znakov.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované znaky.

 • Ak chcete vložiť medzeru

  Päťkrát stlačte tlačidlo #.

 • Ak chcete odstrániť posledný zadaný znak

  Stlačte tlačidlo Naspäť (Back).

Úprava zadaných čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava posuňte kurzor pod miesto, ktoré chcete upraviť.

 • Ak chcete vložiť medzeru

  Päťkrát stlačte tlačidlo #.

 • Ak chcete vložiť znak

  Posuňte kurzor pod znak napravo od miesta vkladania a zadajte príslušný znak. Znak pod kurzorom sa posunie napravo a vloží sa nový znak.

 • Ak chcete vymazať znak

  Posuňte kurzor pod príslušný znak a stlačte tlačidlo Naspäť (Back).

Zoznam znakov priradených jednotlivým číselným tlačidlám

Tlačidlo Režim malých písmen
(:a)
Režim veľkých písmen
(:A)
Režim čísel
(:1)
Faxové alebo telefónne číslo
1     1 1
2 abcåäáàãâæç ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ 2 2
3 defëéèê DEFËÉÈÊ 3 3
4 gh i ï í ì î GH I Ï Í Ì Î 4 4
5 jkl JKL 5 5
6 mnoñøöóòõô MNOÑØÖÓÒÕÔ 6 6
7 pqrsþ PQRSÞ 7 7
8 tuvüúùû TUVÜÚÙÛ 8 8
9 wxyzý WXYZÝ 9 9
0     0 0
# . @ - _ SP*1 Hviezdička# ! " , ; : ^ ` = / | ' ? $ % & + ( ) [ ] { } < > \*2 ~*2 #
Tón Prepnite do režimu zadávania znakov. Hviezdička

*1 Skratka SP znamená medzeru.

*2 Zobrazuje sa iba pri zadávaní znakov v nastaveniach siete LAN.